Les hele rapporten her!

DRAMMEN:
Granskningsrapporten ble presentert for Kontrollutvalget, kommuneledelsen og sentrale politikere i ettermiddag.

Deloitte Advokatfirma har endevendt byggesaksavdelingen siden i vår, og det har vært knyttet stor spenning til svarene på det alle har spurt seg om: Hvordan kunne det skje?

Granskerne konkluderer med vesentlige svakheter over flere år knytte til ledelse, styring, oppfølging og kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen i granskningsrapporten etter korrupsjonssaken

Deloitte viser til et en vesentlig svakhet som ifølge advokatfirmaet fortsatt er gjeldende. Blant det som bidrar til manglende kontroll for ledelsen er at saksbehandlere har kunnet, og fremdeles kan, selv godkjenne egne vedtak, opprette egne saker samt slette og legge inn informasjon, uten at dette kan spores eller oppdages uten vesentlige undersøkelser i den enkelte sak.

– Det er ingen automatiske kontroller som varsler ledelsen om uriktig bruk av saks- og arkivsystemet, skriver Deloitte.

LES OGSÅ: Les alt om korrupsjonssaken

Vesentlige svakheter

– Det kan stilles spørsmål ved om tidligere ledere i henholdsvis Byplan og byggesaksavdelingen samlet har hatt tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å forvalte oppgavene og porteføljen til byggesaksavdelingen, skriver granskerne i oppsummeringen sin.

Advokatfirmaet mener vesentlige svakheter over flere år knyttet til ledelse, styring, oppfølging, kvalitetssikring og intern kontroll i byggesaksavdelingen, har ført til brudd på rettsregler og interne rutiner som skal sikre forsvarlig byggesaksbehandling i Drammen kommune.

LES OGSÅ: De tre første utbyggerne er tiltalt i korrupsjonssaken

Passivisering og nøytralisering av styringssignaler og tilbakemeldinger har ført til uheldig styring og ledelse av byggesaksavdelingen. Ledelsen ved både Byplan og byggesaksavdelingen har hatt kunnskap om mangler både knyttet til bl.a. delegasjon og i kvalitetssystemet over tid, uten at dette er blitt tilstrekkelig fulgt opp, heter det i rapporten.

Granskerne mener at ledere som har ansvar for byggesaksavdelingen ikke har hatt en forsvarlig virksomhetsstyring. Det er ikke etablert en betryggende kontroll i samsvar med kommuneloven.

LES OGSÅ: Nabo i korrupsjonssaken: – Ingenting stemte

Personalkonflikter

Avdelingsledere har ikke hatt mandat til å gjøre endringer internt i avdelingen, og avgjørelsesmyndighet har ligget hos virksomhetsleder. Det har vært høy turnover og det framkommer at det har vært personalkonflikter internt på Byplan.

Undersøkelsen viser at ledere som har ansvar for byggesaksavdelingen ikke har sikret at avdelingen har hatt en forsvarlig og tilstrekkelig operativ virksomhetsstyring som sikrer måloppnåelse, iverksettelse av nødvendige tiltak og rasjonell ressursallokering, som skal sikre at direkte og indirekte oppgaver blir gjennomført for å etterleve rutiner og regelverk.

Drammens Tidende har vært i kontakt med tidligere leder av byggesaksavdelingen, Bjørn Tollef Swang. Han vil imidlertid ikke kommentere rapporten nå.

– Vi skal avgi en uttalelse etter hvert. Jeg vil avvente til den kommer, sier Swang.

Heller ikke daværende leder for byplan, Hilde Haslum, ønsker å kommentere innholdet i rapporten nå.

– Jeg har ikke fått, sett eller lest rapporten ennå og kan derfor ikke kommentere den, skriver Haslum i en sms til Drammens Tidende.

Lavt modenhetsnivå

Granskerne kan ikke se at det fra rådmannens side er satt klare krav til form og innhold i internkontrollen. Men rådmannen tillegges ikke mye skyld. Granskerne skriver blant annet:

«Det er (videre) Deloittes inntrykk at styringssignaler fra rådmannen ikke er fulgt opp tilstrekkelig lojalt opp i de respektive organisasjonsledd/nivåer. Dette gjelder utforming og implementering av kvalitetssystem, delegasjon og gjennomføring av saksbehandling, herunder hvordan regel og planverk etterleves.»

Deloitte har i granskningsarbeidet utarbeidet en modell for å vurdere modenheten til byggesaksavdelingen i Drammen. I denne skalaen er nivå 1 dårligst.

Dette nivået beskrives som et uforutsigbart kontrollmiljø med tilfeldige kontrollaktiviteter. Kontrollene er ustrukturerte og implementering av internkontroll er mangelfull. På dette nivået adresseres ikke etikk som et tema i organisasjonen.

– Slik Deloitte opplever byggesaksavdelingen i Drammen, vurderes modenheten i internkontroll til mellom 1 og 2. Det er lavt, sa Anne Helsingeng da hun orienterte kontrollutvalget.

Kontrollutvalgsleder Eivind Knudsen (Ap) spurte granskerne om det de fant var noe man på overordnet plan, altså rådmann og byutviklingsdirektør, burde sett. Det ville ikke granskerne svare på, men henviste til å lese rapporten.

LES OGSÅ: Telefonsamtale avslører at byggesakssjefen kunne avdekket ulovligheter tidligere

Ansvaret går fra rådmannen og ned

Sjefsgransker Anne Helsingeng sier at granskerne har pekt på lederutfordringer, men ønsker ikke å henge bjella på noen, heller ikke de to som det først og fremst pekes på i rapportens sammendrag.

– Bildet er mer sammensatt enn som så. Her er det mange biter, sier Helsingeng, og understreker at ansvaret går fra rådmannen og ned. 

– Og hovedansvaret har de to siktede, påpeker hun.

– Atombombe

Ole Hovengen (Frp) sitter i Kontrollutvalget. 

– Da Drammens Tidende innledet et oppslag om korrupsjonssaken, ble det brukt uttrykket; at saken traff kommunen som en bombe. For å holde meg i den terminologien, vil jeg si at mitt førsteinntrykk av Deloittes rapport også er en bombe, men dette er ingen konvensjonell bombe. Deler av kommunens ledelse er nettopp rammet av en atombombe. Etter en slik smell er det ikke alltid lønnsomt å gjenoppbygge. Det er bedre å bygge noe helt nytt, sier Hovengen.