Klagen gjelder en artikkel på papir og nett i Drammens Tidende (DT) om prisene til tre begravelsesbyråer. I omtalen ble det fremholdt at byrået som hevdet å være billigst, var dyrest. Det ble også vist til hva som inngikk i byråenes begravelsespakker.

Klager er byrået som ble oppgitt å være dyrest. Ifølge klager inneholdt publiseringen faktafeil, blant annet knyttet til hva de ulike begravelsespakkene inneholder. Byrået anfører også at det ikke fikk tilstrekkelig adgang til samtidig imøtegåelse. Klager kan ikke se at titler og ingresser hadde dekning i stoffet, og mener at DTs fremstilling var misvisende med hensyn til reelle priser hos de ulike byråene, og med hensyn til hva klager hadde hevdet om egne priser. Endelig kan ikke klager se at DT har gjort nok for å korrigere feil i etterkant. I klagen anføres brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 4.13 og 4.14.

Drammens Tidende avviser brudd på god presseskikk og bestrider at artikkelen vurderte innholdet i begravelsespakkene. Ifølge DT var artikkelen simpelthen en undersøkelse av om klagers byrå faktisk hadde billigst pakkepris. Videre anfører redaksjonen at klager fikk forelagt nok informasjon til å kunne komme med en samtidig imøtegåelse. DT mener også å ha hatt dekning for titler og ingresser. Endelig anser redaksjonen at feilene var mindre forhold som ikke utgjorde et brudd på god presseskikk, og som dessuten er blitt rettet opp.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at saken hadde offentlig interesse, og at avisen måtte kunne gjøre en sammenligning av pakkepriser for enkle begravelsesseremonier. Basert på det foreliggende materialet fremstår det imidlertid uklart for utvalget om redaksjonen hadde godt nok grunnlag for forsideoppslag, overskrift og ingress, der det blant annet slås fast at klager var «dyrest på begravelser». Utvalget merker seg at klager fikk slippe til i brødteksten for å nyansere bildet, men vil minne om at svært forenklede fremstillinger kan by på presseetiske utfordringer.

Artikkelen viste også til hva de ulike byråenes pakker inneholdt, og partene er enige om at omtalen inneholdt faktafeil og unøyaktigheter. Så langt utvalget kan se, fikk ikke klager forelagt de uriktige påstandene før publisering, og han fikk dermed ikke anledning til å korrigere fremstillingen, jf. VVP 3.2 om kontroll av opplysninger. Utvalget forstår at unøyaktighetene kan ha gjort en allerede spisset vinkling mer rammende for klager.

Videre registrerer utvalget at det tok noe tid før redaksjonen la inn en presisering i nettpubliseringen. PFU reagerer imidlertid mer på at teksten ikke er rettet, til tross for at partene er enige om at den inneholdt feil. Det er bare lagt inn en henvisning i brødteksten til klagers presisering nederst i teksten. Når redaksjonene retter, i henhold til VVPs 4.13, er det viktig å korrigere faktiske feil, og at endringene fremstår tydelig for leseren.

Drammens Tidende har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.