E18 mot Drammen: Viken fylkeskommune skaper usikkerhet om forbedringen

Av
DEL

MeningerSamfunnsbygging i stor skala krever medvirkning fra alle aktører for å bli vellykket. Alle deltakere må bidra positivt inn med de ressursene de har, med en målsetting om å skape noe som er større enn seg selv. Det gjelder like mye innbyggere, bedriftene, interesseorganisasjonene, det offentlige, og politikerne hvis beslutninger setter rammene for det hele. Alle er avhengig av alle, og når det fungerer drives samfunnet fremover. For at det skal bli slik kreves en vilje og evne hos de involverte til å etablere kompromisser i forståelsen om at ingen part får det helt som de vil.

Alle områder i Viken fortjener gode vilkår for bærekraftig samfunns- og arealutvikling, ved å forbedre de dårligste sidene i den lokale infrastrukturen. Slik har man klart å finne gode løsninger i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og flere andre byer og tett bebygde områder, fordi man prioriterte helhet og storsamfunnet i samarbeid med lokalsamfunnet. Nye og effektive transportløsninger utgjorde en vesentlig del i alle de prosjektene, og slike transportløsninger er også en del av løsningen i Asker og Bærum.

Hvordan skal man oppnå samfunnsbygging og infrastrukturutvikling i stor skala, dersom næringsliv og øvrige samfunnsaktører blir utrygge på om bredt forankrede nasjonale beslutninger settes i spill. Viken fylkeskommune proklamerer at de spiller på lag med næringslivet og innbyggerne. Det skulle da bare mangle. Nå er tiden å vise det.

Lokaldemokratiet på regionens alter

Hensynet til lokaldemokratiet er godt forankret i de fleste politiske partier, og viktig i allmenn oppfatning. I dette tilfellet er det befolkningen i Asker og Bærum, samt de som benytter denne veien, som må høres. Da er det er ikke holdbart at Viken, som skal representere de lokale sin klare beslutning, verken lytter til det brede lag av befolkningen eller sine egne partifeller i de aktuelle kommuner. Slik atferd utviser vesentlig mangel på respekt for de direkte berørte i saken, og setter spørsmålstegn ved Vikens ledelses vilje og evne til å kjempe for sine berørte innbyggeres ønsker og prioriteringer.

Denne gangen er det Asker og Bærum, neste gang er det kanskje der du er. Den politiske ledelsen i Viken kan vise respekt for de tidligere fylkenes beslutninger og videreføre disse, og samtidig vise at de følger opp sitt budskap om hvordan de ønsker regionalutvikling «sammen med innbyggerne skal vi utvikle levende bærekraftige bygder og byer. Fordi det skal være innmari godt å bo i Viken». Om de velger å trekke garantien fra dette prosjektet, oppfatter Statsråden og de lokale parter at Viken bidrar til vesentlig usikkerhet om fremdrift. Det alvoret forventer vi at politisk ledelse behandler ansvarlig. Statsråden ga tirsdag Viken ytterligere en måneds tenketid til å besinne seg og til å forhandle seg fram til en løsning partene kan kompromisse om. Jeg håper de viser seg tilliten verdig.

Lokaldemokratiet i hele Vestregionen har alltid vært enige om at tilrettelegging for bedring av gjennomfartstrafikken er et bra tiltak, og derfor avgitt store arealer og tatt store belastninger for å gi rom for dette. Man har benyttet riksveiveinettet til å knytte by- og land sammen på en god måte. Dette har vært med på å sikre effektiv vare- og tjenestetransport, men også å sikre tryggere veier og effektiv gjennomfartstrafikk. I denne sammenhengen er det viktig å huske at over 80 % av trafikken på E18 vest for Oslo er transport av varer og tjenester samt gjennomfartstrafikk. Yrkestrafikken forventes å øke i takt med at Oslo og områdene rundt vokser, mens pendlertrafikken forventes å flytte over til kollektiv og sykkel. Det får man til.

Forutsigbarhet er nøkkelen til frisk kapital

Næringslivet forventer forutsigbarhet mht. overordnet planer og gjennomføring av disse. Næringslivet er villig til å stille betydelig risikokapital for å delta i samfunnsbyggingen. Det være seg med å utvikle virksomheter, arbeidsplasser, boligsteder og både teknisk- og sosial infrastruktur på bakgrunn av slike planer. På lik linje forventes det derfor at også landets folkevalgte, på de ulike nivåer, er sitt mandat bevisst og utfører sin rolle som tilrettelegger for ønsket samfunnsutvikling.

Det viktigste nå er at det blir fattet en endelig beslutning om å starte byggingen av E18 Vestkorridoren, for da får brukere av veien og boligeiere, så vel som næringsliv og kommunale planleggere noe konkret å forholde seg til på lang sikt. At det vil komme mindre justeringer i gjennomføringsprosessen er selvsagt, men ikke radikale forandringer som stanser mangeårige bredt politisk omforente nasjonale planer. Dersom alle planer og prosjekter (som ikke er fullført) er mulig på stoppe, bidrar det helt åpenbart til så stor usikkerhet at næringslivets risikokapital uteblir, og med det uteblir drivkraften til verdiskapingen i samfunnet.

Utsettelser viser seg å være kostnadsøkende hver gang, så vi ber Viken heller ha tillit til egen handlingskraft, kompetanse og medvirkning i de neste 10 års byggeprosess. Det er åpenbart at det gjennom en så lang byggeprosess vil bli endringer, så mulighetene til å forbedre prosjektet underveis vil være mange. Men for all del, ikke utsett dette prosjektet ytterligere.

Partipisk eller støtte til lokalsamfunnet

Det er splittelse innad i de styrende partier i Viken vedrørende utbyggingen av Vestkorridoren, så nå spørs det om partipisken vil råde eller om representantene vil bli stilt fritt til å stemme etter sin overbevisning og sine lokale velgeres ønsker og behov? Det er en klar forventning til at Vikens ledelse og politiske flertall står ved den garantien tidligere Fylkesting har avgitt, og dermed opprettholder fremdrift i moderniseringen av E18. Dette forventer næringslivet og befolkning, lokalt og regionalt.

Viken fylkeskommune proklamerer at de spiller på lag med næringslivet og innbyggerne. Det skulle da bare mangle. Nå er tiden å vise det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags