I møte 16. mars behandlet formannskapet i Lier sin uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel for Drammen 2023–2035.

I sin iver etter å bli kvitt den forhatte tømmerterminalen på Lierstranda, som ikke lar seg forene med etablering av Liers drømmeprosjekt Fjordbyen, presterer 13 medlemmer enstemmig å uttale:

«Det har vært søkt etter egnede områder for relokalisering av tømmerterminalen i regi av fylkeskommunen og i den prosessen kom Juve best ut. Det er beklagelig at fylkeskommunens anbefaling ikke følges opp ved at tømmerhavn spesifikt utelates fra næringsområdet på Juve. Men Lier kommune har forståelse for at Svelvikveien slik den ligger i dag ikke er egnet for økt tungtransport».

Tenk det!

LES OGSÅ

Les også

Nå trenger Svelvik politikere som tør å ta en kamp

Jeg våger den påstand at 50 prosent av medlemmene knapt vet hvor Juve i Svelvik befinner seg og 100 % ikke har brukt en kalori på å forstå, eller ha satt seg inn hva etablering av en tømmerterminal vil bety for eksistensen og utviklingen av byen og lokalsamfunnet Svelvik.

Svaret er utelukkende negativt og ødeleggende for byens framtid, med eller uten ny svelvikvei. Den lokale motstand mot etablering har i Svelviks politiske miljø og befolkningen, både før og etter kommunesammenslutningen, vært formidabel og overbevisende i sin argumentasjon.

Drammen har derfor fornuftig nok utelatt planene i sitt høringsutkast til kommuneplanen. Men Lier er altså mer en villig til, og snarere oppfordrer sin nabokommune til, å gå videre med planene.

LES OGSÅ

Les også

Smørstein er et egnet sted for ny tømmerterminal

Dette er hårreisende, egoistisk og usolidarisk politikk med formål å bli kvitt egne problemer uten tanke for hva politikken skaper for nabokommunen og Svelvik.

Som innbygger og tidligere aktiv politiker i Lier, og i ærlighetens navn født og oppvokst i vakre Svelvik, er det med sorg jeg er vitne til de politiske holdninger som uttrykkes i formannskapet.

Nyheter fra Drammens Tidende