KrF kommer til å stemme for at den nye ungdomsskolen skal lokaliseres på Lolland (Kart i bunnen av saken). Det ble vi overbevist om både ved den befaring formannskapet og komiteen hadde til Åskollen, og ved å lese saksfremlegget til saken som skal behandles i Bystyret 18. juni. KrF stemte sammen med Høyre da saken ble behandlet i Oppvekst og utdanningskomiteen.

KrF mener at alternativ 2B på Lolland, som er regulert til boligformål, egner seg best. Det er forholdsvis lett å omregulere fra bolig til skolebygg. Da slipper vi krangel om jordbruksområde (LNF), det blir antakelig ikke klage til fylkesmannen og vi bruker ikke stort mer tid enn om det bygges i sentrum av Åskollen.

 

I saksfremlegget heter det at dette området (2B) ikke vil medføre frivillig salg, men det er altså avsatt til boligformål i reguleringsplanen. Skolen vil trenge 25 mål og det er estimert en pris mellom 10–40 millioner. Totalpris (høyeste estimat) er på 390 millioner som er 30–40 millioner mer enn sentralt på Åskollen. Det skyldes altså ervervelse av tomt, noe en også må regne med i tillegg om en velger sentrumsalternativet. Det må erverves tomter til idrettsanlegg antakelig på Knive med det alternativet.

Skolen og hallen trenger minst 25 mål av det grønne området i sentrum av Åskollen (+ antakelig utvidelse av parkeringsplassene). Det er en flott grønn lunge som brukes veldig mye.

I byggeperioden vil det bli mye rigging på området, som vil kreve ytterligere plass. KrF kan ikke forstå at det er riktig å neglisjere dette. Et stort skolebygg, en flerbrukshall langs Nordbyveien og utvidede parkeringsplasser vil ikke bare ødelegge utsikten for mange, men idrettsanlegget med de mange baner vil bli sterkt redusert og en vil miste store deler av rekreasjonsområdet.

Les også

En ny ungdomsskole sentralt på Åskollen, tre oppgraderte fotballbaner og en 9-erbane/ballbinge vil dekke idrettens behov

 

Det sterkt belastede trafikale området vil bli ytterligere komplisert. De som mener dette ikke er så viktig kan ta seg en tur til Åskollen sentrum om morgenen eller ettermiddagen når alle skal på jobb og på skolen. Det er ikke lett å få parkeringsplass i dag og det vil ikke bli lettere etter 2022 om det bygges på idrettsplassen.

I saksfremlegget står det at ferdigstillelse av skolebygget på idrettsplassen vil være juni 2022 med maksimal fremdrift på prosessen. Med samme forutsetning for Lolland står det at ferdigstillelse kan skje i oktober 2023, altså et drøyt år lengre tid.

Vi må forholde oss til hva saksutredningen sier, og da vil 30 millioner mer og et drøyt år lenger byggeperiode, oppveie de mange fordeler det er å få skolen på Lolland. KrF støtter derfor de mange på Åskollen som ønsker at skolen skal bygges på Lolland.