Det nærmer seg skolestart og skolefritidsordningene er allerede i gang.

Skolefritidsordningen i Norge har eksistert i ca. 30 år. I Drammens Tidende 01. august kunne vi lese at det er store ulikheter i pris og tilbud, fra 0–4000 kroner viser landsoversikten. Disse forskjellene er ugreie for barnefamiliene. Spesielt ugreit er det at kvaliteten på tilbudet er svært forskjellig, fra et svært godt tilbud til et mer eller mindre rent oppbevaringstilbud.

Som undervisningsinspektør på en av de store barneskolene i Nedre Eiker, og som KrF- politiker, har jeg over tiår sett med økende bekymring på utviklingen i tilbudet i egen kommune. Etter flere ganger å ha tatt dette opp i budsjettsammenheng, uten å ha fått nødvendig gehør for å styrke ressursene, sendte jeg i vår en interpellasjon til ordfører om situasjonen. I sitt svar skriver ordføreren at han har fått inn til dels alarmerende innmeldinger fra skolene og skolefritidsordningene i kommunen.

Det er ugreit at ledelsesressursen er gått inn i grunnressursen i skolefritidsordningen i Nedre Eiker for et par år siden.

Det er ugreit at det over et tiår ikke har vært avsatt ressurser til barn med spesielle behov, dvs. barn med spesielle diagnoser og barn med atferdsforstyrrelser, hvorav noen med voldstendenser. Disse vet alle at krever spesiell oppfølging av personalet, men ressursen må per i dag tas av grunnressursen, dvs. den ressursen som skal sikre en forsvarlig bemanning for det allmenne behovet.

Når vi nå skal bli en større kommune, bli Nye Drammen, skal alle tjenestene harmoniseres kvalitetsmessig og prismessig. Tiden er derfor inne til å også kvalitetssikre skolefritidsordningene, SFO og AKS, skolefritidsordningen og aktivitetsskolen, bedre i den nye kommunen. Når det vedvarende meldes inn behov for økte assistentressurser og økt kompetanse for å ivareta barn med spesielle behov, og noen av disse utøver vold mot andre barn og mot voksne, som også fører til sykemeldinger i personalet, kan ikke dette fortsette uten at det gjøres grep for å stanse det.

Lærings- og fritidsmiljøet til barna må kvalitetssikres. Dette vil naturligvis måtte koste noe også budsjettmessig. Drammen KrF ønsker oss et samarbeid om å prioritere skolefritidsressurser til barna fordi vi mener at innholdet i hele skolehverdagen er et grunnleggende verdispørsmål for barnefamiliene.

Kommunene bør selvsagt ikke fortsette å stå alene med ansvaret for skolefritidsordningen. Det trengs også nasjonale grep etter det som fremkommer av den nasjonale evalueringen som NTNU Samfunnsforskning utførte i 2018. Det må etter Drammen KrFs mening også komme nasjonale krav til organiseringen av tilbudet, og et rammeverk for dette prismessig og kvalitetsmessig.

Drammen KrF er glad for at regjeringen i sin Stortingsmelding i høst om tidlig innsats og inkluderende fellesskap vil legge fram en politikk framover for skolefritidsordningen. Drammen KrF har klare forventninger til forbedringer i ordningen.

Inntil nasjonal politikk på området forbedres, vil det uansett være tvingende nødvendig at politikerne i Nye Drammen evner å prioritere midler til økte assistentressurser og kompetanseheving til ordningen. Barna fortjener trivsel i leik og aktiviteter, og måltider som holder mål ernæringsmessig.

Når samfunnet forandrer seg, må også løsningene endres slik at de ivaretar barnas beste.

Det må derfor bli en prioritert oppgave for Nye Drammen å ta fatt i problemområdene i SFO og AKS, som utgjør ordningene, og også sørge for at et systematisk samarbeid med barnevernstjenesten, skolehelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, HMS- tjenesten med flere, og de ansattes organisasjoner, finner sted.

Og om noen skulle være i tvil om vårt standpunkt til ledelse av ordningene? Drammen KrF ser det som helt nødvendig med en god kvalifisert pedagogisk ledelse for å kunne lykkes.

Andre innlegg på dt.no/meninger:

Skolemat - verdt å bruke skattepenger på?

Er barnehagen bra nok for det kjæreste dere har?

Lokalvalget bør handle om å jobbe for en grønnere framtid