Siv Jensen (Frp), Audun Lysbakken (SV) og forbundsleder Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet er blitt enige om et forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minstepensjonsnivået.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen i 2011. Den sørget for en redusering av den generelle lønnsveksten med 0,75 prosentpoeng for pensjonister, og en reduksjon av grunnpensjonen på 15% for gifte og samboende pensjonister (samordningsfradrag) .

Utregninger viser at neste år ville bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført.

SV, Frp og Pensjonistforbundet ønsker å bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget i denne saken, og kommer med flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.

Generelt bør det bli lik regulering for lønn og pensjon, og samordningsfradraget som i dag er 10 prosent bør fjernes.

Landets pensjonister har i de siste årene tapt kjøpekraft, noe som er i strid med Stortingets forutsetninger. Samtidig er det bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjonister ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt.

Frp, SV og Pensjonistforbundet har ikke støttet reformen, og ønsker primært en enda bedre modell der underreguleringen oppheves i sin helhet. Som følge av pensjonsreformen har pensjonistene fått redusert sin kjøpekraft gjennom de siste fem-seks årene, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det slik at pensjonistene hele tiden skal stå igjen som taperne i lønnsoppgjøret.

«Pensjonistene har ikke tid til å vente på et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Da risikerer pensjonistene mange år med tapt kjøpekraft», sier Siv Jensen. «Intensjonene i pensjonsreformen av 2011 er ikke ivaretatt», sier også vår statsminister Erna Solberg (H).

Pensjonistene har i realiteten fått mye mindre å leve av i de siste årene, og mange av partiene har villet gjøre noe med det uten at de er blitt enige om måten å gjøre dette på. Frp og SV inviterer derfor de andre partiene på Stortinget til et nytt og midlertidig forlik for pensjonistene, som skal vare fram til pensjonsutvalget kommer med sitt forslag i 2022. Forslagene som Frp og SV snarest mulig vil fremme i Stortinget handler om følgende:

  • Pensjonistene må sikres mot tap av kjøpekraft.
  • Heve inntekten til minstepensjonistene minst til EUs fattigdomsgrense.
  • Innføre forhandlingsrett for pensjonistene.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling til våren 2021.
  • Pensjonistene får plass i TBU (Teknisk Beregningsutvalg).
  • Etablering av kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen.

På Dagsnytt 18 i NRK 10. november ble det opplyst at Arbeiderpartiet og Sp stiller seg positive til forslaget fra Frp og SV og at disse partiene da vil kunne få et flertall for forslaget på Stortinget.