20. september skal det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i Glitre Energi for å behandle fusjonsplanen med Agder Energi.

Agder Energi opplyser følgende på sin hjemmeside: «Det vil bli avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi den 20. september. Forutsatt godkjenning i de to selskapenes generalforsamlinger og av myndighetene, forventes transaksjonen å være gjennomført i løpet av 4. kvartal i år.»

I dette ligger at den endelige avgjørelsen skal fattes i denne generalforsamlingen.

Jeg har tidligere hatt et innlegg i Drammens Tidende hvor jeg har har uttalt min skepsis til denne fusjonen.. Saken ble behandlet i kommunestyret i Drammen hvor det ble flertall for en fusjon. Nå skal saken behandles i generalforsamlingen, det øverste organ hvor eiere møtes og fatter beslutninger som er avgjørende for virksomhetens drift. Generalforsamlingen i Glitre består av Drammen kommune (50 %) og Vardar (50 %).

I de siste ukene har vi fått informasjon om at strømselskaper har «veddet» om framtidig strømpris, og satt seg i spekulative posisjoner med et enormt tapspotensial for å innfri disse veddemålene.

Vi ser at våre naboland Sverige, Danmark og Finland stiller hundretalls milliarder i garantier for strømselskapene for å sikre at de ikke går konkurs.

Agder Energi trekkes fram i mediene som en bedrift som har vært meget aktiv i å inngå veddemål om fremtidige strømpriser. Dette har medført at Agder legger fram et tap på 1,2 milliarder for 2. kvartal i år – mot et overskudd på 1,4 milliarder på samme tid i fjor. Glitre rapporterer også tap i 2. kvartal i år, og jeg forutsetter at eierkommunene har innsyn i Glitres eventuelle veddemål om fremtidige strømpriser og konsekvens av disse.

Alle disse nye impulser må våre kommunepolitikere ta på alvor. Tverrpolitisk, og til det beste for kommunens innbyggere. Tidligere ståsted betyr ingen ting lengre i denne saken.

Her er det så stor usikkerhet og endringer i forutsetninger at den eneste kloke avgjørelse på generalforsamlingen er å utsette fusjonen inntil videre.

Vedtaket i kommunestyret er basert på diverse konsulentrapporter samt innspill fra ledelse og styre i Glitre. Motivasjonen for kommunen for å gjennomføre en slik fusjon er forventning om mer penger inn i kommunekassa. I og for seg et godt og lettfattet motiv, men det ligger også risiko i dette.

Det er lagt ned et betydelig konsulentarbeid i prosessen hvor et av produktene er en utarbeidelse av et «bytteforhold». I praksis å fastsette hvor stor eierandel hver av partene får etter gjennomført fusjon. Alpha Corporate Finance uttaler at de har laget rapporten basert på tilgjengelig informasjon og stolt på at denne er korrekt uten å verifisere dens nøyaktighet og fullstendighet. Alpha fraskriver seg ethvert ansvar for rapportens innhold.

Kommunestyret fattet sin beslutning på denne informasjonen og i den senere tid er det fremkommet vesentlige endringer i forutsetninger. Selskapenes overskudd er et grunnlag for beregning av «bytteforholdet». Denne beregningen kan bli helt feil.

Her blinker det varsellamper ved at kommunens inntekter fra salg av strøm kan bli vesentlig lavere enn forventet. I verste fall må kommunene som eier betale penger til strømselskapene for å holde dem flytende. Her seg jeg en betydelig usikkerhet i bytteforhold i fusjonen og Drammen kommune kan fusjonere seg inn i en eierforpliktelse hvor pengestrømmen tømmer kommunekassa i stedet for å fylle den opp.

På toppen av dette har vi en rekke forhold som gjør det helt umulig å fatte sikre beslutninger på samfunnskritisk infrastruktur. Europa har fått en betydelig energimangel basert på politiske feilslutninger, forsterket av en pågående krig. Prisene på energi stiger stadig til nye høyder og blir fastsatt av instanser utenfor Norsk kontroll. Vår statsminister uttaler at han forventer at dette vil vare lenge. Den kommende vinteren kan bli svært krevende og dra opp strømprisen til nivåer vi bare kan fantasere om. Konsekvenser for industri og befolkningen kan bli ekstreme.

Det pågår store diskusjoner om utenlandskabler og vår energiminister virker ikke helt sikker på om vi skal bygge flere kabler til utlandet. Den sittende regjering ser ut til å være splittet med hensyn til å innføre EUs 4 energipakke i Norge. Det er større motstand mot vindmøller og et gryende opprør blant norske innbyggere om at staten må ta tilbake kontrollen på norsk energi og infrastruktur for å sikre vår industri og energipriser som vi alle kan leve med.