Toini Løvseth, direktør for marked, kunder og elektrifisering i Energi Norge, sier i DT 23. februar at jeg tar feil i min beskrivelse av det norske kraftmarkedet. Det er en påstand. Hun påviser ikke hva som er feil. Påstanden gir meg mulighet for å utdype vår mening.

Senterpartiet er for kraftutveksling med utlandet. Det er riktig og nødvendig. Spørsmålet er hvordan det skal organiseres og hva som trengs for at norske husholdninger og bedrifter skal sikres et konkurransefortrinn med rimeligere og mer stabile strømpriser enn det som er på det europeiske kontinentet.

Senterpartiet ser det som nødvendig at det folkevalgte Stortinget har politiske redskap til å styre markedskreftene på energiområdet som på andre viktige samfunnsområder. Altså at en har en folkevalgt kontrollert kraftutveksling med utlandet, ikke ukontrollert gjennom store selskaper som ingen forstår hvordan opptrer.

Energi Norge organiserer norske kraftselskaper. Som jeg skrev i DT 18. februar er Energi Norge en drivkraft for høyere og mer internasjonalt markedsbestemte strømpriser. Det erfarte vi tydelig i deres lobbypåvirkningsarbeid ovenfor Stortingets representanter i spørsmålet om vi skulle stemme ja til EUs 3. energimarkedspakke og EUs energibyrå ACER.

Sakens kjerne var om Stortinget skulle gjøre Norge til en del av EUs energiunion. Altså, om makt over strømnettets utvikling og virkemåte skulle overføres til unionsnivået på bekostning av nasjonale myndigheter i Norge.

Dersom det oppstår uenighet mellom land som er omfattet av ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulations) er det hovedkontoret i Ljubljana i Slovenia som fatter vedtak. I Norge vil det skje på den innfløkte måten at ESA (EFTA Surveillance Authority) kopierer vedtakene som ACER gjør. ESAs beslutning sendes så over til nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge (RME). RME vil ikke kunne påvirkes av norske myndigheter.

Dette systemet er Energi Norge samt partiene H, Frp, Ap og Venstre for. Stortinget stemte over saken 22. mars 2018. Senterpartiet var en ledende kraft sammen med SV, MDG, KrF og R som stemte mot.

Når Energi Norge støtter ACER innebærer det både myndighetsoverføring og suverenitetsavståelse for Norge til EU. Justisdepartementets lovavdeling har kalt dette for «lite inngripende» suverenitetsavståelse og derved lagt grunnlaget for at slike suverenitets avståelser skal kunne gjøres av Stortinget i henhold til Grunnlovens §26 med bare simpelt flertall.

Norsk høyesterett har imidlertid nå tillatt Nei til EU å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke i ACER–saken. Høyesterett har slått fast at domstolen i prinsippet kan prøve om Stortinget gikk fram i samsvar med grunnloven da det ga sitt samtykke 22. mars 2018. Det er svært spesielt at Høyesterett kom til en slik avgjørelse som betyr at Oslo tingrett må behandle saken fra starten av på vanlig måte.

Nei til EU vil ha dom for at «staten pliktet å unnlate å gjennomføre energimarkedspakke tre i norsk rett» siden den allerede er innført i norsk rett. Dette blir altså en viktig sak i rettsapparatet framover. Saken ender på ny i Høyesterett. Politisk vil den også sette EØS-avtalen og Grunnloven under debatt. Det er Senterpartiet glad for.

EØS-avtalen innebærer stadig nye krav til hvordan det norske samfunn kan organiseres. Fellesnevneren er at vårt folkevalgte Stortinget vingeklippes. Senterpartiet går til valg på det motsatte, nemlig å gjøre Stortinget viktigere, ved at det tiltar seg større beslutningsmakt, for å gi norske borgere større trygghet.

Energi Norge og Senterpartiet er uenige om ACER. Men siden Energi Norge er sterk tilhenger av internasjonalt markedsbestemte strømpriser og har et omfattende internasjonalt kontaktnett, er det viktig å få deres forklaring på hvorfor strømpriser varierer så mye og kan komme på et så høyt nivå.

Mandag 15. februar var prisen 65 øre pr kwh. Torsdag 11. februar var gjennomsnittspris om lag 1 krone pr kwh. Ingen har gitt oss noen fullgod forklaring. Men fagfolk uttaler at det er de dyreste produksjonsmåtene for strøm i markedet som bestemmer prisen. Det blir derved utenlandsk produsert strøm. Kanskje produsert i et gasskraftverk i Tyskland. Energi Norge må kunne fortelle det norske folk de faglige fakta i saken?