Jeg har vært folkevalgt for Venstre i snart to perioder. Gjennom begge disse har min primære ambisjon vært å legge til rette for et bedre samarbeids- og utviklingsklima mellom folkevalgte og lokalt næringsliv. På direkte spørsmål om hva næringslivet ønsker aller mest, er svarene helt entydige: de ønsker dialog, og de ønsker forutsigbarhet.

I behandlingen av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi får partene ingen av delene.

Siden sammenslåingsplanene for første gang ble presentert i september 2020 har representanter fra Glitre Energi ved to anledninger orientert formannskapet om ståa i prosessen.

Ingen av gangene har noen av mine kolleger varslet at de har hatt som intensjon å stanse prosessen. Ja, viktige spørsmål har blitt stilt og besvart, men ingen styringssignaler har blitt gitt som har kunnet peke fram mot forslaget som Høyre, Frp og Senterpartiet på tirsdag la fram og fikk flertall for i formannskapet.

Dette er ikke god styring. Og det er heller ikke god butikk for Drammen.

Vi i Venstre mener at dette en fusjon som både er viktig og riktig – ja, faktisk helt nødvendig.

For Venstre er det to ting som er særlig viktig i vår forvaltning av eierskapet i Glitre. Først og fremst at innbyggerne får gode og konkurransedyktige tjenester. Med de store endringene som skjer i kraftmarkedet og teknologimarkedet nå er kravene til store og kompetente fagmiljø større enn noen gang. Konsekvensen av å ikke delta i fusjonen kan bli dårligere tilbud, mindre utvikling og mindre fagmiljø.

Dernest er det viktig at selskapet går så bra at kommunen får utbytter som vi kan reinvestere i gode tilbud til innbyggerne. Det er hevet over enhver rimelig tvil at utbyttene vil bli større ved en emisjon. Dermed vil det også gjøre oss i stand til å levere flere og bedre tjenester til innbyggerne.

Det var derfor utrolig skuffende for oss at Høyre, som tradisjonelt har vært et næringsparti, brøt ut av prosessen på den måten de gjorde, og samtidig koblet seg fra sin næringspolitiske forankring.

Ved orienteringene 10. november og 12. februar har Høyres representanter stilt krav til negativt flertall i det nye selskapet, uttrykt forventninger om redusert nettleie til sluttbruker og hatt betenkninger rundt selskapets ambisjoner om økt utbytte kombinert med nye kapitalkrevende satsingsområder.

De to siste utfordringene mener vi Glitre har svart godt ut i møtene.

Da gjenstår kun ankepunktet med negativt flertall, som jo Drammen ikke er foreslått å ha, med totalt cirka 25 prosent eierskap i nytt foretak. Imidlertid er dette minoritetsvernet planlagt ivaretatt og vedtektsfestet gjennom andre selskapsavtaler.

Venstre har tillit til at partene klarer å levere det de lover. Den tilliten har dessverre ikke Høyre til partene. Representant Fredrik A. Haaning uttrykte liten tro på dette i formannskapsmøtet, og mente han hadde erfaringer med at slike bestemmelser hadde blitt overkjørt mange ganger tidligere. Dermed var det grunn til å tro at vår andel kunne bli vannet ut på sikt.

Hvis dere har så liten tillit til de fusjonerende partene, Høyre, hvorfor flagget dere ikke da dette allerede ved lanseringen i september?

Hva har skjedd nå som gjør at dere plutselig ikke har nok tillit til å la selskapet presentere disse innretningene for oss?

Senterpartiet og Frp har ofte en prinsipiell holdning til at mindre er bedre og vektlegger det lokale selvstyret sterkere enn større fagmiljø og konkurransedyktig utvikling. Det er en ærlig sak og vi respekterer deres argumenter, selv om vi opplever at selskapet har gitt gode betryggelser på ankepunktene, eksempelvis garantier om at arbeidsplasser ikke skal flyttes ut av vårt område.

Fusjonen har støtte også fra de ansatte. Ingen uttrykker redsel for at arbeidsplasser skal forsvinne eller fagmiljø bygges ned. Det er det heller ingen grunn til. Det er derimot en fare for at vi mister tilgang på fagkompetanse som en konsekvens av at vi ikke har konkurransedyktige og attraktive fagmiljø. Det er bedre å eie en liten andel av suksessrikt selskap enn en stor andel i et selskap uten tilstrekkelig utviklingskraft. Så enkelt er det.

Det aller rareste argumentet for å stanse denne fusjonen er uansett skepsisen som ble uttrykt til om vi vil klare å håndtere de skisserte utbyttene. Altså, det er best å ikke ta del i mulighetene siden vi bare kommer til å skusle bort pengene uansett og lage større driftsutgifter som vi ikke klarer å betjene.

Hvis Høyre har så dårlig tillit til egen styringsevne at de er redd for å søle bort fremtidige overskudd på dårlige investeringer så får det være deres sak, men ikke la dette gå utover kommunens og regionens næringsliv.

Det er fortsatt noen dager igjen til kommunestyremøtet som skal behandle dette endelig. Vi i Venstre håper Høyre tar til næringsvettet før møtet, og setter sunn fornuft foran frykt og tvil. Til det beste for kommunen, regionen og de ansatte.