Drammen kommune benytter ofte markedsføring som «Byen vår Drammen» med unik tilgang til fjord, elv og Drammensmarka/Finnemarka. Det spilles på viktigheten av at beboere og familier har tilgang til å benytte de unike mulighetene inkludert fiskeopplevelser i vann og elver i nærområdene til kommunen.

Det triste er bare at når det står om bevilgning av driftsmidler til frivillig arbeid og dugnadsinnsats, oppleves det nå som manglende og til dels uten tilstedeværelse. Behandling av søknader om økonomisk støtte blir delegert og besvares ikke, selv om beløp det søkes om utgjør små kostnader i lys av hva som gis tilbake til befolkningen i Drammen og omegn.

Drammens Tidende har skrevet om Drammen kommunes overskudd på 300 millioner i forhold til budsjett. Det stemmer dårlig i forhold til hvordan kultur og friluftsinteresser blir behandlet i kommunen.. I forbindelse med sammenslåingen og nye organisasjonsendringer oppleves det utad som at Drammen kommune viser liten evne til å se utover bygrensene når det kommer til kultur og natur.

Dette innlegget gjelder Drammen og omlands fiskeadministrasjon (DOFA), en paraplyorganisasjon som driver fiskeklekkeri i Sjåstad i Lier. Klekkeriet ble bygget i 1948 og er det eneste klekkeriet som kan levere fisk til Drammensmarka og Finnemarka i henhold til Fylkesmannens reguleringer om bruk av stedegne fiskestammer. DOFA drives idealistisk med utgangspunkt i årlig økonomisk balanse uten fortjeneste, et mål det stadig blir vanskeligere å nå, ikke minst med gammel bygningsmasse med stadige vedlikeholdsbehov.

Det er én 50 prosent stilling for daglig drift av settefiskanlegget, mens resten av arbeidet utføres på dugnad. Betydningen av dugnadsarbeidet kan illustreres med at DOFA tidligere hadde inntil to 100 prosent stillinger pluss helgeavløser. Dugnadsarbeidet inkluderer stamfiske etter ørret på høsten, utsettinger av ørretunger i Drammens- og Finnemarka samt styre og stell knyttet til DOFAs ledelse.

Årlig dugnadsarbeid direkte knyttet til DOFA er rundt 500 timer. Dugnadsarbeidet utgjør flere tusen timer dersom man medregner tilknyttede fiskeforeningers arbeid som for eksempel Drammens sportsfiskere, JFF Samhold, Eikern Fiskevernforening, Krokstadelva JFF, Østsiden JFF og Lierelva Fiskeforing.

DOFA eies i dag fremdeles av Drammen kommune, Nedre Eiker kommune, Svelvik kommune, Sande kommune, Modum kommune, Lier kommune, Øvre Eiker kommune, Viken (tidligere Buskerud fylke) og har medlemskap fra seks lokale jeger og fiskerforeninger i Buskerud. DOFA er også oppdrettsanlegg for storørreten i Eikern, samt at de har egen laks og sjøørretavdeling som produserer fisk for Lierelva og Drammensfjorden. Årlig omsøkes kommunene midler til å drive dette anlegget, og fordelingen var tidligere slik at Drammen kommune bidro med 40.000 kroner, Nedre Eiker 33.000 kroner og Svelvik 5.000 kroner per år. Det søkes nå årlig om 75.000 kroner til drift av DOFA fra den nye, sammenslåtte kommunen.

Uten økonomisk støtte vil det få følger for det arbeidet som gjøres for å opprettholde tilbudet til de som setter pris på friluftslivet og familiers tilgang til fiske i nærområdene. På landsbasis er det dokumentert at 650.000 nordmenn fisker ti ganger i året eller mer etter ferskvannsfisk (Andersen et al, NINA 2010). I 2010 utgjorde dette cirka 13 prosent av befolkningen. Tar man med laks- og sjøørretfiske er tallet enda større. Dette illustrerer hvor viktig tilbud om sportsfiske er for svært mange mennesker i vårt nærområde, inkludert Drammen kommune.

Det fremstår derfor svært underlig at kommunen med det største folketallet ikke ønsker å bidra økonomisk for å opprettholde dette tilbudet. Økonomisk støtte gjør DOFA i stand til å holde prisen lavere på salg av fisk til utsetting av de lokale Jeger og fiskerforeningene i marka. Uten økonomisk støtte må prisen for salg av fisk økes, eller så må mengden av fiskeutsettinger avkortes.

Med lokale fiskeforeningers begrensede økonomiske rammer vil dette føre til reduserte fiskeutsettinger der opplevelsen av godt fiske i vannene blir tilsvarende redusert. Mange av de nærmeste vannene til Drammen er helt avhengig av fiskeutsettinger fordi vannene av naturgitte forhold ikke rekrutterer fisk selv.

Tidligere var det egne beslutningstakere i de tre kommunene med solid bakgrunn innen natur og miljø som fulgte opp og besvarte søknader fra DOFA om driftsstøtte til klekkeriet. I ny organisering av kommunen er disse beslutningene blitt helt utvannet og det savnes handling.

LES OGSÅ: