Langs Henrik Ibsens gate på Øren er det er fortau som i alle år har fungert utmerket både for gående, syklende, og beboerne langs gata. Det var derfor med forbauselse jeg mottok en orientering i våres om at kommunen planlegger å bygge fortauet om til en gang- og sykkelsti (venstre side sett fra Hotvedtveien ned mot Rosenkrantzgata). Jeg klarer ikke for mitt bare liv å se noe behov for å bruke penger på dette.

Ved gjennomgang av planene oppdaget jeg at man akter å innskrenke utkjørslene fra eiendommene. Til alt overmål hadde man også plassert en opphøyet øy midt i utkjørselen fra vår eiendom, samt en lysstolpe delvis i utkjørselen fra garasjen vår. Dette tok jeg opp med kommunens saksbehandler som var velvillig og innså at slik kunne man jo ikke ha det. Han lovet å rydde opp i dette.

Dessverre er ikke dette blitt gjort. På de sist tilsendte planene er utkjørselen er fortsatt sperret av en trafikkøy.

I tillegg til at oppkjørselen brukes til å frakte varer opp til huset vårt, tjener den også som atkomst for lastebiler og anleggsmaskiner når vedlikehold og utbedringer er nødvendig, ikke bare på min eiendom, men også vår nabo. Denne problemstillingen har kommunen elegant hoppet over, selv om vann og avløpsetaten tidligere har brukt oppkjørselen vår for å bringe anleggsmaskiner til nabotomta.

Det er horribelt at kommunens ansvarshavende prioriterer sine egne ideer fremfor å ta hensyn til innbyggernes legitime behov. Det man oppnår med dette prosjektet er å tvinge fram et kjøremønster fra eiendommene som vil blokkere hele veibanen i Henrik Ibsens gate.

Som hovedåre fra Rosenkrantzgata opp til bebyggelsen på de høyereliggende delene av Øren er gata faktisk ganske mye trafikkert av biler. Slik denne gang- og sykkelstien er planlagt utformet, vil den skape en stor økning i trafikkfarlige situasjoner.

Det som har vært problemet med dagens fortau har vært dårlig snørydding. Det er ingen som tror at dette vil bli noe bedre når trær og rabatter vanskeliggjør atkomsten for effektiv snørydding.

Konklusjon: Her bruker Drammen kommune mye penger på noe som bare vil være til plage både for beboerne og trafikantene i området. Det er ikke slik vi vil at skattepengene våre forvaltes.