Janne Hafskjold i Drammen Idrettsråd roper varsku i Drammens Tidende: «Familier klarer ikke å betale. Nødt til å få hjelp.»

Det dreier seg om at barn og unge nå faller fra i idrettsaktiviteter p.g.a. foresattes manglende evne til å betale for disse. Det samme gjelder også for ulike kulturaktiviteter. Dyrtiden har for alvor slått inn i «vanlige folks» økonomi.

LES SAKEN HER

Fattigdomsproblematikken knyttet til deltakelse i fritidsaktiviteter var allerede betydelig før situasjonen med økte priser på mat, drivstoff, økte utlånsrenter og strømprisgaloppen slo inn over land og folk. Den har gjort det vanskelig for barnefamilier å prioritere og betale barn og unges fritidsaktiviteter. Her må det komme hjelp fra storsamfunnet!

KrF lanserte Fritidskortet under forrige regjering. Hensikten var å lette den økonomiske situasjonen til foresatte slik at alle barn og unge skulle få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Fritidskortet ble lansert som en statlig universell prøveordning med bidrag på 1.000 kroner i halvåret per barn og unge mellom 6–18 år. Dette mente de fleste var flott. Den kom i gang, men ble dessverre skrotet av nåværende regjering.

Les også:

Hovedutvalgsleder i kultur, idrett og fritid i Drammen, Mads Hilden, roste Fritidskortet da det kom til Drammen. Hilden sier i Drammens Tidende at han nå er frustrert og fortvilet over at en ny annen type statlig lovet støtteordning ennå ikke er kommet på plass. Men han legger til at kommunen ikke har råd til å prioritere noen kommunal ordning. Det er KrF uenig i.

KrF oppfordret, allerede den gang Fritidskortet ble innført, til en «plussordning» der kommunen og private kunne bidra til å øke kortets størrelse ytterligere.

I dagens utfordrende økonomiske situasjon for barnefamiliene, og også for idretten og kulturen, er tiden inne for at alle de politiske partiene i Drammen nå samler seg om å opprette en kommunal ordning. I Lier kommune har de allerede opprettet et slikt. De kaller det «Eplefondet». Fondet sørger for at familier som er i behov for økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter, får dette.

KrF vil opprette et tilsvarende fond i Drammen kommune, et «Drammen Fritidsfond». Fondet må se dagens lys lynraskt, for det haster før enda flere barn forsvinner fra aktiviteter de elsker, og før idretts-, kultur- og fritidsklubber går økonomisk over ende. De har allerede strukket seg lenger enn langt.

Størrelsen på fondet må tilpasses utfordringsbildet. Det må utredes og legges fram for politisk vedtak. Vi snakker om å prioritere økonomiske midler til et forebyggende tiltak som vil tjene seg raskt inn. Et utenforskap av en betydelig del av Drammens barn og unge med sosiale utgifter i kjølvannet, vil bli dyrere.

Å bevilge noen millioner til et fond som kan hjelpe familiene med betaling av en fritidsaktivitet, vil i så måte være å regne som en pølse i slaktetida. Idretten og kulturen kan ikke støtte seg på frivilligheten aleine. Også de frivillige organisasjonene, slik som f.eks. Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, fortviler nå fordi de ikke klarer å avhjelpe alle som trenger det. Det økonomiske utfordringsbildet er for stort. Storsamfunnet må på banen. Drammen har ikke råd til å la være å få på plass en kommunal hjelpeordning!

Flere kronikker og debattinnlegg

Drammen kommune fikk uventet driftsoverskudd i regnskapet for 2022 på ca. 200 millioner. Tiden er inne for at «Drammen Fritidsfond» etableres og utøves på en ubyråkratisk og ikke-stigmatiserende måte.

Om det er politisk vilje, er det hjelp å få, Janne Hafskjold.

Familiers økonomi må ikke fortsette å stå i veien for at barn og unge skal bli en del av fellesskapet og oppleve trivsel, mestring og inkludering. Det er ikke nok å si at en er frustrert, men søke etter løsning innenfor rekkevidde.

Nyheter i Drammens Tidende