Skroting av Buskerudbypakke 2 og bompengedebatten har preget opptakten til valgkampen i Drammen. Det er dårlig nytt for regionen om bompengeprotestene ender med stopp i samferdselssatsingene.

Vi vet at det økonomiske handlingsrommet for staten fremover er lite, noe som gjør det utenkelig at myndighetene kan kompensere for bortfall av bompenger.

Et nei til bompenger betyr dårlige fremkommelighet for alle; både bilister, syklister og fotgjengere. Bomringer rammer folk ulikt på bakgrunn av bosted og inntekt. At det kan skape frustrasjon er forståelig. Det kan likevel ikke bety at politikerne stopper å bygge veier og tunneler som binder folk og bedrifter sammen, eller stopper en høyst nødvendig kollektivsatsing.

Slik vil Høyre løse framtida uten bompakka 

For la oss være ærlige: Bompenger står ikke øverst på ønskelisten hos noen, heller ikke bedriftene. Men en ting er sikkert, selv om bompenger diskuteres ivrig nå, vet vi at det er få saker som skaper større engasjement landet rundt enn behovet for bedre samferdsel.

NHO var – sammen med veldig mange andre – glade da Stortinget for et år siden vedtok en ambisiøs Nasjonal transportplan.  For næringslivet handler det om å redusere transportkostnader, sikre bedre fremkommelighet og forutsigbarhet, skape større bo- og arbeidsmarkedsregioner, og binde landet sammen. Næringslivet har derfor akseptert moderat bruk av brukerbetaling for å realisere viktige prosjekter.

Bypakka falt. Dette er folks reaksjoner 

Bedre rammevilkår for næringslivet betyr igjen at man legger til rette for at eksisterende jobber sikres og nye skapes.

Det er urealistisk å tro atstaten nå plutselig vil prioritere nye, friske milliarder til ulike samferdselsprosjekter utover i landet på toppen av de 1.000 milliardene som allerede ligger inne i gjeldende NTP-periode.Det er heller ikke slik at midlene som kommer fra fylkeskommunen nødvendigvis vil være tilgjengelige. Nå vil drammensregionen komme bakerst i køen og konkurrere med resten av Viken om midler til nødvendig vei- og kollektivsatsing.

Byvekst- og bymiljøavtalene har de siste årene vært hovedgrepet i myndighetenes arbeid med å løse kork, kø, redusere utslipp og bedre luftkvaliteten i de største byområdene. Stortinget har vedtatt at all vekst i persontransport i byene skal skje med kollektiv, sykkel og gange. I dag tas tre av fire reiser i Drammen med bil, og 80 % av disse er med en passasjer. Uten bompenger vil biltrafikken fortsette å øke. Det vil gjøre Drammensregionen til et mindre attraktivt sted å bosette seg, noe som igjen gir mindre tilgang på kvalifisert arbeidskraft for bedriftene.

Sørensen lanserer MDGs alternative bypakke. Den inkluderer romskip, grønne menn og monopolpenger. 

Konsekvensen av skrotingen av Buskerudbypakke 2 kan bli store forsinkelser i nødvendige forbedringer og at færre prosjekter blir realisert. Det er dårlig nytt for byene og de som bor og driver virksomhet der. Og det representerer et stort brudd mot den forutsigbarheten som folk og bedrifter flest etterspør fra politikerne i slike lange planprosesser.

Vi ber derfor politikerne om å være sitt ansvar bevisst å stå ved sine ambisjoner og løfter i Nasjonal transportplan.