Byområdet vårt er klar for å forhandle med staten. I potten ligger en samferdselsavtale verdt flere milliarder kroner. Vi kommer med et tilbud det bør være vanskelig å si nei til.

Summen av ett år med omfattende jobbing i Buskerudbyen ble sendt over til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mandag. Vi ba samtidig om en rask oppstart av forhandlingene. Det lokale forhandlingsgrunnlaget er behandlet og vedtatt av politikerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg og Viken. Vi er enige om å jobbe for mer klimavennlige byer og tettsteder. Det skal være enkelt og effektivt å reise rundt i hele Buskerudbyen, også inn mot Oslo.

Planen vi legger på bordet er mer bærekraftig og nytenkende enn tidligere. Den oppfyller statens nullvekstkrav for personbiltrafikken. Den tar større hensyn til statens lommebok. Den tar større hensyn til innbyggernes lommebøker. Med så store utgifter som både private og offentlige budsjetter må håndtere i disse tider, er det ekstra viktig. Det tror vi samferdselsministeren er enig med oss i.

Vi tar gjerne posisjonen som et nasjonalt pilotområde for å teste ut nye måter å nå nullvekstmålet på.

Uten bompengefinansiering var vi nødt til å tenke annerledes. Vi måtte finne rimeligere og enklere måter for å komme dit vi vil. Buskerudbyens nye oppskrift innebærer å bruke dagens infrastruktur på en bedre måte, uten de store, dyre veiprosjektene som lå inne i forrige plan. Det blir økt satsing på smart mobilitet og ny teknologi for å gjøre alternativer til bil mer konkurransedyktig. Her har Buskerudbyen fortrinn med et sterkt teknologimiljø.

I bybåndet fra Lier til Kongsberg er det ti jernbanestasjoner. Det er et annet og unikt fortrinn. Jernbanen skal styrkes som ryggrad i kollektivtilbudet. Det skal bli enklere å komme seg til kollektivknutepunktene, med mulighet for sømløse overganger mellom buss, tog, sykkel eller bil. Vi vil samarbeide med næringsliv og offentlige virksomheter om mer bruk av hjemmekontor og lokale kontorfellesskap, og mindre reising i jobben enn før pandemien.

Bærebjelken vil fortsatt være å gjøre mer av det som har virket bra til nå. Utvikling rundt knutepunktene i tråd med felles areal- og transportplan, parkeringstiltak, sterk satsing på buss og bedre tilrettelegging for sykkel og gange.

Kommunene og Viken vil bidra med lokal egenandel gjennom prioriteringer i budsjettene. Egenandelen vil gå til prosjekter som bygger opp om nullvekstmålet i egen kommune. Det er i hovedsak snakk om mindre tiltak som gjør det lett å omprioritere hvis økte kostnader krever det.

I et drøyt tiår allerede har kommunene, fylket og staten jobbet sammen for å videreutvikle Buskerudbyen som en attraktiv, konkurransedyktig og bærekraftig byregion. Staten har så langt gitt oss én milliard kroner i belønningsmidler. De har vi brukt bra i alle kommunene. Busstilbudet er styrket med mange flere avganger. Det er for eksempel takket være belønningsmidlene at bussen går så ofte som hvert 7-10 minutt til Konnerud og Åssiden i rushtiden.

Prisen på enkeltbilletter er lavere i Buskerudbyen enn utenfor. Det er bygget pendlerparkeringer, nye sykkelveier, fortau og satt opp tryggere sykkelparkeringer. Samarbeidet har gitt resultater. Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet over mange år.

Staten vil fase belønningsmidlene over i langsiktige byvekstavtaler. En avtale vil gi mer forutsigbarhet og litt større økonomiske muskler. Vi trenger begge deler.

Vi er til sammen 178.000 innbyggere som pendler inn og ut av hverandres kommuner, og mot Oslo. Frem mot 2050 er det ventet nesten 30.000 flere innbyggere, ifølge SSB. Trafikken kommer til å vokse uten nye tiltak. Det vil gi uheldige konsekvenser for miljø, trafikksikkerhet, transportkostnader og næringslivet. Det er også mye på gang som krever samarbeid over kommunegrensene: Nytt sykehus, InterCity-satsingen og byggingen av Fjordbyen Lier og Drammen. Det store behovet for to tog i timen til Hokksund og Kongsberg.

En byvekstavtale vil ikke løse alt. Det er utbygginger og planer som fortsatt må være på vent. Men den vil være et langt skritt i riktig retning.

Vi er klare over at vedtaket om en avtale uten bompenger blir møtt med skepsis både i Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og andre steder. Ingen andre av de store byområdene legger opp til det.

Men vi forholder oss til det som ble gjentatt i møtet med samferdselsministeren i november. Bommer er ikke et krav for å få byvekstavtale, men nullvekstmålet må nås. Vi gleder oss derfor over at anerkjente fagmiljøer i Transportøkonomisk institutt (TØI) og Asplan Viak bekrefter at Buskerudbyen kan nå nullvekstmålet også fremover med tiltakene som nå foreslås. Transportberegningene er gjort med modeller og tallgrunnlag som staten krever.

Vi ser frem til å møte ministeren igjen for å diskutere veien videre mot oppstart av forhandlinger, og har bedt om et møte så snart som mulig.

LES OGSÅ: