Vegdirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, kom med helt nye toner fra Statens Vegvesen under den årlige sykkelkonferansen på Hamar.

Vegdirektøren sier det rett ut: «Som veidirektør i Norge skulle jeg gjerne ha fortalt om suksesser og høy måloppnåelse på dette området. Men det kan jeg dessverre ikke gjøre. Vi må i stedet erkjenne at norsk sykkelsatsing ikke er en suksess.»

Det er reine ord for penga, og ikke minst, det er helt riktig. Vegdirektørens analyse er dessverre basert på kalde fakta. De viser at vi er langt unna å nå målene om sykkelandel i byene. Målsettingen er at 8 prosent av reisene skal tas med sykkel. Vi er nå cirka på det halve, og det øker ikke.

Et annet mål er at de største byene skal ha en sykkelandel på 20 prosent.

De beste byene har i siste reisevaneundersøkelse fra 2021 under det halve. Drammen er heller ikke blant de beste byene. Hva kan så dette bety for Drammen kommune?

Det kan faktisk bety en hel del. Det er en stor andel av vegnettet i vår kommune som er fylkesveier og dermed Statens Vegvesen/fylkeskommunens ansvar. Dette gjelder i Drammen sentrum på begge sider av elva, det gjelder i tidligere Nedre Eiker og Svelvik.

Et bedre samarbeid med vegeier og kommune om bedre tilrettelegging for gående og syklende er noe vi må kunne forvente med de veldig klare styringssignalene som vegdirektøren har gitt.

Drammens sykkelplan er ambisiøs, og kommunen har prioritert satsing på gang- og sykkelveier med egne midler. Når det gjelder det overordnete vegnettet er vi helt avhegige av at kommune og fylket spiller på lag. Gjennom Buskerudbyen, belønningsmidler og en framtidig byvekstavtale kan vi få skikkelig fart i satsingen på bedre forhold for grønn mobilitet i Drammen, og ikke minst triveligere forhold for folk i byen.

Her er vegdirektøren helt på linje med Kristopher Schaus sterke oppfordring til næringslivet i Drammen: «Det må legges til rette for at folk går til byen og blir værende her. Få unge folk til å bli i byen! Og den eneste måten å få folk til å bli her, er å legge til rette for å gå sa han og oppfordret til enda mer tilrettelegging for syklende og gående, og blant annet utvide den nye gågata på Strømsø».

Det er akkurat samme budskap som vegdirektør Hovland kommer med nå. Tollbugata på Strømsø er som kjent fylkesvei, og da burde kjøreordren være rimelig klar.

Vegdirektøren er inne på at nye sykkelveier koster mye, men at man kan få stor effekt ut av enkle tiltak: «Kraftige forbedringer ved hjelp av enklere tiltak både kan og må vi få til: Forbedring av kryss. Bedre sykkelvei-visning. Fartsreduserende tiltak. Nye sykkelpassasjer. Bredere sykkelfelt. Utbedring av hull og dårlig dekke. Dette er noen eksempler på enkle tiltak. Omdisponering av gatearealet sentralt i byer og tettsteder er kanskje det tiltaket som vil gi aller mest effekt. Og det koster lite.»

Det er etterlengtet, og vi inviterer fylkets vegfolk og politikere til en snarlig prat om hva som kan gjøres i Drammen.

Vi har mye fylkesvei og ønsker omdisponering av vegareal i Tollbugata der vi allerede har kommet i gang, og videre i bydelen mot Rundtom.

Potensialet er også stort i resten av kommunen, og andelen syklende og gående vil stige når det blir tryggere og hyggeligere å bevege seg i byen.