Drammen er helt avhengig av folkelig engasjement, det være seg til enkeltsaker eller til den generelle utviklinga for kommunen vår. Derfor er det bra at aksjonsgruppa for bevaring av Fredholt og Gulskogen engasjerer seg og stiller både spørsmål og spørsmålstegn ved det de er opptatt av.

De skrev innlegget i Drammens Tidende: Hva med litt ydmykhet etter ugyldig demensvedtak? Der de gir sin beskrivelse av hvordan Drammen kommune har mottatt lovlighetskontrollvedtaket fra statsforvalteren.

La meg først si, Drammen kommune tar statsforvalterens vedtak på største alvor. Derfor er også hele prosessen stanset. Som hovedutvalgsleder for helse-, sosial- og omsorg opplever jeg at også hele det politiske landskapet har tatt vedtaket innover seg.

Derfor legges det opp til ny behandling i oktober. Der vil vi få oppdaterte fakta på bordet og partiene står fritt til å måtte mene det de ønsker.

Statsforvalterens vedtak bunner i at Eldrerådet formelt ikke har behandlet saken. Det vil vi selvfølgelig endre på i saksgangen denne gangen.

LES OGSÅ:

Krever omkamp om sykehjemsnedleggelser

Hovedutvalget for helse-, sosial- og omsorg mottar til hvert møte innspill fra de ulike rådene i kommunen. Ofte lyttes de til, andre ganger ikke. Å forskuttere hva hovedutvalget kommer fram til i dag, ønsker ikke jeg. Det jeg har vært tydelig på er at hovedutvalget gjennom tre år har pekt på at det er omsorgsboliger og varierte botilbud som er nødvendig for å møte den store veksten og behovet for tjenester vi vet kommer. Dette fordi mennesker er ulike og har ulike behov. Således kan sykehjem alene ikke være det eneste tilbudet. Det har ikke endret seg med statsforvalterens vedtak.

Vi kan videre lese at det ikke gjøres medisinske vurderinger, dette er direkte feil. All eventuell flytting av pasienter skjer etter en nøye kartlegging av tverrfaglige team. Disse er sammensatt av blant annet spesialsykepleiere og lege- Men – det er ikke mulig å gi noen ensartet medisinsk vurdering av grupper med sykehjemsbeboere i Drammen kommune, da vi ønsker å se og vurdere den enkelte beboer. Derfor gjøres det selvstendige kartlegginger av hver enkelt.

LES OGSÅ:

Oppheving av sykehjemsnedleggelser: – Drammen kommune har driti på draget

Politisk er det også besluttet i saken (som nå er kjent ugyldig) at man skal vurdere hver enkelt flytting ut fra prinsippet om forsvarlighet. Ingen flyttes med mindre det er forsvarlig, og hver enkelt sak kan vurderes av statsforvalteren, når eller hvis vi kommer dit.

Saken om Fredholt og Gulskogen har en økonomisk side, men også et langsiktig perspektiv hvor det handler om å sikre gode tjenester og bygge opp varierte botilbud, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Det tror jeg er målet til alle, både politikere, ansatte og innbyggere i denne kommunen.