«Innvandrere som ønsker å bosette seg i Norge bør signere en samfunnskontrakt hvor de samtykker i å rette seg inn under Norges lover, normer og regler, samt respekterer våre frihetsverdier. De må bli grundig forklart hvordan vi gjør ting her og hva som forventes, og dersom de bryter dette, kan vedkommende miste oppholdstillatelsen».

Hvis jeg i sitatet ovenfor bytter ordet «innvandrere» med ordet «jøder», bør det gi alle en vond smak i munnen. Også han som har skrevet kronikken sitatet er hentet fra.

Det er stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) som er i spaltene igjen med sine sedvanlige generaliseringer, stereotypier og agg mot innvandrere fra Asia og Afrika.

Helgheim starter med å fortelle oss at hvis vi ser stort på integreringa, så går det dårlig. Med det mener han innvandrere fra Asia og Afrika, ikke de andre innvandrerne. Det gjelder visst språk (vi må regne med han mener norsk) og verdier (uklart hva han mener, all den tid verdier går på tvers av kontinenter). Og de han kaller for «ikke-vestlige», som inkluderer Øst-Europa, koster visst samfunnet mye penger og er «overrepresentert på de aller fleste negative statistikker».

Selv om Helgheim har fått spørsmål om denne måten å argumentere på før, så svarer han sjeldent sine meningsmotstandere. Han fortsetter i samme stil og i samme tempo, i håp om at flere biter på.

Så jeg skal ikke bruke tid og krefter på å gjenta spørsmålene han har fått fra før. Jeg skal heller avrunde med følgende velmenende råd til Helgheim:

1. Vit at Asia og Afrika er kontinenter. Du har helt rett i at enkelte innvandrergrupper lykkes bedre i det norske samfunnet enn andre. Dette avhenger bl.a. av botid, utdanning som er etterspurt i Norge, sosioøkonomisk bakgrunn.

Med litt kunnskap på dette feltet, som jo du burde besitte siden du er «innvandringspolitisk talsperson» for ditt parti på Stortinget, så burde du vite at f.eks. indere og vietnamesere lykkes som gruppe mye bedre enn f.eks. tyrkere og somaliere. Nyansene går tapt når du kjører på med «ikke-vestlige innvandrere».

2. Fortell oss at alle de som ikke «lønner seg», men som nå oppholder seg her, skal vi sette pris på og inkludere som best vi kan. Det er et godt integreringsforslag. Vi vet jo at mennesker ikke bare skal «lønne seg» økonomisk. Der stiller kvinner dårligere enn menn som gruppe, funksjonshemmede dårligere enn funksjonsfriske, syke dårligere enn friske.

Og når det gjelder innvandring, er moral helt klart et argument. Vi må moralsk sett hjelpe noen som trenger det, men som vi samtidig vet ikke «lønner seg». Hvor mange kan man diskutere. Og det bør vi diskutere hele tida.

3. Du kan helt fint ta til orde for at Norge burde ta imot flere ikke-vestlige innvandrere fra områder vi vet lykkes bedre i Norge enn andre. En slik policy har f.eks. Canada.

Jeg er uenig med dem som stempler slike forslag som rasistiske (for det finnes dem som gjør det også!). En mer målretta politikk på dette område vil ikke bare bedre integreringsstatistikken i Norge, men vil også demme opp for høyrepopulismen. Det siste er kanskje ikke ditt ønske da.

4. Vit at alle er enige om at alle som oppholder seg i dette landet, skal følge landets lover. Men når du drar inn «normer» og «verdier», er du på tynn is når du diskriminerer mellom folkegrupper på denne måten. Hvis du oppriktig talt mener at man burde kastes ut av landet om man f.eks. tar til orde for at homofili er synd og homofile kommer til helvete (hvis jeg oppfatter «normer» og «verdier» riktig i ditt innlegg), så kan ikke du begrense det til om vedkommende opprinnelig kom fra Asia eller Afrika.

I så fall må du inkludere de som kommer fra din egen bakgrunn, Smiths Venner, og andre ultrakonservative. Å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet er lovstridig i seg selv, og du som stortingsrepresentant burde holde deg for god til det.

5. Ta jødetesten på innleggene dine. Legg om premissene og konklusjonene hvis (forhåpentligvis «når»!) du får en vond smak i munnen. Grunnen til det er enkel: den type generaliseringer og negative stereotypier var allment akseptert om jøder i en tid, som sågar ble nekta adgang til Norge. En slik måte å snakke og skrive om innvandrere som du gjør i innlegget ditt burde ikke være akseptabelt, selv om du her og der drar fram Brochman-utvalgets rapporter eller viser til noen utvalgte statistikker.

Det starter ikke med forslag om ulikhet for loven, som dobbelstraff i visse innvandrertette områder (som Frp faktisk har foreslått). Det starter ikke med forslag om å kaste ut folk basert på nasjonalitet hvis de bryter «normer» og «verdier», når andre med norsk nasjonalitet kan myrde og samtidig ikke bli kasta ut.

Det starter med retorikken, Helgheim.