Frivillig arbeid og aktivitet er avgjørende for demokratiet og fellesskapet vårt. For Høyre er viktig at frivilligheten bygges nedenfra, at den er fri og at den er et engasjement fra den enkelte eller en gruppe.

Frivilligheten løfter saker som ikke alltid står på den politiske dagsorden. De frivillige organisasjonene fyller hull som staten ikke rekker å fylle. De etableres på eget initiativ, enten det er aktiviteten til Sanitetsforeningene, Kreftforeningen, Kirkens bymisjon, de ulike idrettslag eller alle venneforeningene til kulturinstitusjoner.

Frivilligheten har en mange hundre år lang historie som innovatør. De menneskelige ressursene og den smidige organiseringen gjør at frivillige organisasjoner makter å snu seg om. De møter behov for hjelp både innenlands og utenlands raskt etter at behovet oppstår, på en måte få andre har mulighet til. Det er en av grunnene til at frivillige hjelpeorganisasjoner mobiliseres for å gi bistand ved følgende av krig og katastrofer.

Regjeringen prioriterer å gi frivillige midler til å drive sitt arbeid. Den fremmet en egen stortingsmelding om frivillighet og har økt bidrag til frivillige organisasjoner. Det er enten som støtte ved poster på statsbudsjettet, eller med midler via de ulike direktoratene som organisasjonene kan søke på. Det kan også være en kombinasjon.

Bydelsmødrene i Oslo fikk i år støtte i statsbudsjettet. De var nominert til årets frivillighetspris for sitt arbeid i innvandrermiljøer hvor de gir kvinner hjelp til selvhjelp. Bydelsmødrenes arbeid med integrering og deltagelse i samfunnet har vært løftet frem i riksnyhetene. De er nå aktive med å gi informasjon om koronatiltak i utsatte bydeler.

Et annet eksempel er Blå Kors som driver Barnas stasjon i flere byer, også Drammen. De fått ekstra tilskudd fra Barne- og ungdomsdirektoratet i 2020 for å forsterke ulike gratis aktivitetstilbud til barn mellom 9 og 12 år og deres familier.

Gatelagene er tilbud til de som sliter med rus og psykiske problemer. Fotballtrening og kamper er viktig, det kunne Lilly Ramberg som spiller på Gatelaget til Strømsgodset fortelle til Drammens tidende. Hun var utrolig glad for at smitterestriksjoner ble opphevet, og hun kunne trene igjen. Gatelagene får midler fra egen pott i Helsedirektoratet.

Regjeringen har jevnt og trutt økt momskompensasjon til frivillige organisasjoner. I statsbudsjettetet er det satt av 1,8 milliarder kroner til dette. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra spillemiddelberettigede idrettslag har også økt. Siden 2013 har regjeringspartiene i Stortinget sikret flertall i forhandlinger for alle godkjente søknader. I 2020 ble det utbetalt 290 millioner fordelt på 502 søknader.

Mange organisasjoner har fått ekstra midler til arbeide med barn og unge i koronatiden. I krisepakkene er det også ordninger for å kompensere frivillige organisasjoner som har et betydelig bortfall av inntekter ved arrangementer eller annen aktivitet.

Frivilligheten er i stadig utvikling. Finansiering av organisasjonene er ofte ikke nok, organisasjoner trenger også riktig kompetanse. Prospera er en frivillig organisasjon som bidrar med kompetansebasert frivillighet, man trenger også jurister, Web-designere og App-utviklere. Det er mulig for alle å engasjere seg.

Frivillig arbeid gir ikke bare en stor merverdi til samfunnet, det gir også en merverdi i å engasjere seg for andre, det gir glede ved å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap.

Les også: