Regjeringen har for tiden flere forslag til endringer i plan- og bygningsloven (PBL) ute på høring.

Enkelte av forslagene er fornuftige revideringer. Andre, som forslaget om at det skal være enklere å få dispensasjoner for utbyggingsplaner, bidrar til å svekke viktige sider av lokaldemokratiet.

Endringsforslaget innebærer at regionale myndigheter sjeldnere kan komme med innsigelser overfor kommunene. Det mener vi er uheldig. Regionale myndigheter gjør det ikke nødvendigvis vanskeligere for lokaldemokratiet, slik regjeringen later til å tro, men bidrar snarere til bedre prosesser hvor flere blir hørt.

I høringsnotatet brukes begreper som forenkling og støtte til lokalt selvstyre når regjeringen forsvarer endringene. Men konsekvensene av forslagene kan bli at lokalt selvstyre svekkes, ikke minst når det foreslås å gjøre det enklere for utbyggere å få dispensasjoner i byggesaker.

Selvfølgelig kan det være fornuftig å gi dispensasjoner, altså unntak, fra vedtatte planer fra tid til annen. Det kan for eksempel være gamle planer som ikke fanger opp behovet for små oppgraderinger, i kombinasjon med at kommunen ikke har ressurser til å lage en ny områdeplan. Men dersom det å gi dispensasjoner blir normen, slik regjeringen i en del type saker ser ut til å legge opp til, bidrar det til en uthuling av systemet.

Det er ikke
slik at økt bruk av dispensasjon fra kommunens egne vedtatte planer betyr mer lokaldemokrati. Snarere kan det svekke lokalpolitikeres mulighet til å planlegge en helhetlig og langsiktig utvikling i egen kommune. Endringene som regjeringen foreslår, kan gjøre lokalpolitikere mer maktesløse for tilfeldig utvikling. Det kan bli vanskelig å si nei til høye hus eller annet som bryter med ønsket stedskvalitet.

Det normale bør være at byggeprosesser avklares i kommuneplanen, og gjennom regulering. Da kan utbygging følge en helhetlig plan hvor det er prosedyrer for at naboer og andre involverte skal høres, og hvor det gis klageadgang. Slik blir det ikke hvis mye av byggingen i en kommune skjer gjennom unntak fra normale spilleregler, eller hvor det blir vanskeligere for lokalpolitikere å si nei til tiltak som de mener bryter med en ønsket utvikling. Det vil også bli vanskeligere for den enkelte innbygger å følge med og si fra. Dette kan svekke innbyggernes tillit og deres mulighet til å påvirke eget lokalsamfunn.

Vi mener derfor at regjeringens forslag til endringer i PBL underminerer intensjonen med plan- og bygningsloven, om at styringen skal skje gjennom planer og etter lokaldemokratiske prosesser. Dispensasjon skal være en slags sikkerhetsventil, som kan brukes i unntakssaker, og er ikke ment å være normen. Vi frykter at lemping av loven kan føre til en bit for bit-utbygging som Norges befolkningen verken er tjent med eller ønsker seg.

Les også

Niklas (30) blir påkjørt, satt fyr på og banka opp: – Jeg pleier å si til folk at jeg jobber på Rema 1000