Jeg var nylig innlagt på sykehus for en større operasjon. Etter inngrepet var jeg sliten og hadde behov for ro og hvile. Det ble det dessverre lite av fordi pasienten i nabosengen snakket uavbrutt i mobiltelefonen, eller hørte på musikk. Legevisitten ble også vanskelig da jeg ikke var komfortabel med å snakke om min helse mens andre var til stede i rommet.  Det var umulig å forutsi når dette viktige møtet med legen skulle finne sted, og det var krevende for mine pårørende å planlegge dagen sin slik at de kunne være til stede under legevisitten slik jeg ønsket. Hva kunne jeg gjort som pasient?

Pasientombudet svarer:

Bestemmelsen om legers taushetsplikt finner vi skriftlig nedtegnet så langt tilbake som i Hippokrates legeed fra 425 f.Kr. Taushetsplikten er derfor den eldste plikten legene har, og brudd på denne plikten er både straffbart og kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Taushetsplikten verner om private interesser, og skal beskytte mot spredning av informasjon om enkeltpersoners helsetilstand og andre personlige forhold.

Etter pasient- og brukerrettighetsloven skal ikke informasjon om deg være tilgjengelig for andre enn de du selv utpeker, eller for det helsepersonellet som er involvert i behandlingen av deg, (pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6).  Er du innlagt på et flersengsrom på sykehuset, skal helsepersonellet verken snakke om deg, eller med deg på en måte som gjør at andre pasienter eller besøkende hører hva det snakkes om.

Les også

Må datteren min gå til grunne?

LES OGSÅ:

Du kan derfor be om at samtalen foregår på et annet rom. På noen avdelinger tilbys øreklokker under samtalene slik at andre ikke hører hva som blir sagt.  Det er viktig at helsepersonellet får informasjon fra pasientene slik at de kan vurdere situasjonen og helsetilstanden fortløpende. Du har rett til å si at du har opplysninger, men at du ikke vil fortelle dette med andre til stede.

Pasienter er i dag innlagt på sykehusene færre dager enn de var før. Det betyr at ro og hvile er spesielt viktig fordi utskrivingsdagen kommer så fort. Når flere pasienter er innlagt på samme rom, er det en forutsetning at alle tar hensyn til hverandre og ikke forstyrrer med egen adferd eller oppførsel. Dette handler om god folkeskikk og er derfor ikke lovregulert.  Velger man å ikke ta hensyn til sine medpasienter, kan helsepersonellet likevel ikke beslaglegge mobiltelefoner eller PC-er fordi dette er våre private eiendeler.  Etterkommes ikke anmodningen om å være stille, kan de som forstyrrer andre, risikere å bli skrevet ut, eller flyttet til et annet rom. Dette er uansett et dilemma for sykehusene fordi alle pasienter, uansett oppførsel, også har rett til nødvendig helsehjelp.

Les også

Hvem er nærmeste pårørende?

LES OGSÅ:

Du bør i alle tilfelle si fra slik at de som jobber på sengeposten kan forsøke å løse situasjonen til det beste for alle.  De har lang erfaring, og mange har også en naturlig autoritet som blir respektert.

Avviklingen av den daglige legevisitten, er krevende logistikk for alle involverte, også for legene som har mange oppgaver som skal løses i løpet av en arbeidsdag. Det er ingen regler for hvordan dette skal foregå, men både du og pårørende har rett til informasjon. Det skal også legges til rette for at informasjonen blir gitt på en måte som passer for dere, og at retten til å ha med pårørende under samtaler blir respektert.

Les også

Eldreomsorg: Må jeg stille opp hele tiden?

LES OGSÅ:

Et alternativ er derfor at dere ber om et eget møte med ansvarlig lege på et tidspunkt som passer for alle, og som erstatter eller supplerer den vanlige legevisitten.  Hektiske arbeidsdager og bygningsmessige utfordringer, betyr ikke at viktige pasientrettigheter kan settes til side.

Dette er pasient- og brukerombudet

  • Det er et Pasient- og brukerombudskontor i hvert fylke
  • Vi gir råd og veiledning om pasient- og brukerrettigheter – både i kommunene og i sykehusene
  • Vi hjelper deg å skrive og formidle spørsmål og klager
  • Vi kan være med på dialogmøter for å finne gode løsninger for deg
  • Du får gratis hjelp hos ombudet
  • Du kan ta kontakt anonymt
  • Vi har taushetsplikt
  • Vi avgjør ikke saker og har ingen sanksjonsmyndighet