SANDE: I oktober 2017 utlyste Trondheim kommune en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av kjøretøy. Blant disse var leasing av tre isbanemaskiner som Isbaneteknikk AS i Sande leverte anbud på.

I august 2019 inngikk Trondheim kommune avtale med et annet firma om isbanemaskiner, men den avtalen fikk Geir Atle Svartangen, daglig leder og hovedaksjonær i Isbaneteknikk AS til å reagere.

– Jeg likte ikke måten anbudet var gjort på, og fikk en advokat til å skrive en klage. At det ville gå vår vei har jeg vært klar over en stund, sier Svartangen til Drammens Tidende.

-

Klar fellelse

12. oktober forelå den endelige avgjørelsen fra KOFA, som utvetydig fastslår at Trondheim kommunen har foretatt en ulovlig anskaffelse. I vedtaket som nå er offentlig heter det blant annet:

«Offentlige oppdragsgivere forutsettes å ha inngående kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser.» og «Klagenemnda finner samlet sett at innklagedes opptreden må karakteriseres som grovt uaktsom.», men samtidig «Klagenemnda finner det imidlertid klart at innklagede ikke har hatt til hensikt å omgå regelverket.».

Uansett blir konklusjonen klar:

«Klagenemnda har ovenfor konkludert med at hele rammeavtalen er en ulovlig direkte anskaffelse. Basert på opplysningene i saken så langt, legger nemnda til grunn at innklagede har gjort avrop for 145 476 717 kroner ekskl. mva. Klagen gjelder konkret avropet på ismaskinene. Dette avropet har etter det opplyste en verdi på 2 129 820 kroner. Etter en konkret vurdering etter klagenemndsforskriften §13a fjerde ledd, har klagenemnda kommet til at saken ikke utvides til å omfatte hele rammeavtalen. Det ilegges dermed bare gebyr for avropet som klager har klaget inn for klagenemnda.»

Her kan du lese mer om saken fra vår søsteravis Nidaros i Trondheim

Saken fortsetter under bildet.

Må betale gebyr

Derfor blir gebyret Trondheim kommune må betale på 210.000 kroner, som er ti prosent av verdien på kontrakten for isbanemaskinene. Men, hadde andre bedrifter klaget på andre deler av anbudet, kunne gebyret blitt på rundt 14,5 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med å ha fått medhold, men nå er vi i samtaler med Trondheim kommune for å finne en løsning. Jeg vil i hvert fall ha dekket mine utgifter. Det er viktig å unngå en dyr og langvarig rettssak, for det vil ikke et lite firma som mitt klare, sier Svartangen.

Hans advokat Eirik Rudi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før prosessen med Trondeeim kommune er ferdig.

Ny anbudskonkurranse

Drammens Tidende har bedt Trondheim kommune kommentere vedtaket i KOFA og konsekvensene av dette. Nå vil det bli lyst ut ny anbudskonkurranse.

Marianne Stålaker, konstituert innkjøpssjef i Trondheim kommune skriver følgende i en e-post:

«Trondheim kommune er ilagt overtredelsesgebyr fra KOFA på kr 210 000. Rammeavtalen med LeasePlan Norge hadde ved signering en varighet på 2+1+1 (+1+1 = mulighet til å forlenge med ett år). Kommunen vil ikke benytte seg av det siste året med forlenging og vil lyse ut ny anbudskonkurranse så fort det er praktisk gjennomførbart. Ut over dette har vi ingen kommentar til saken annet enn det vi allerede har svart til KOFA.»

KOFA

  • KOFA står for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
  • Klagenemnda håndterer klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.
  • Klager får en avgjørelse der KOFA uttaler seg om regelverket er brutt eller ikke.
  • Hvis det er snakk om ulovlige direkte anskaffelser kan KOFA ilegge overtredelsesgebyr.
  • KOFA ble etablert 1. januar 2003 med den hensikt å gjøre det raskt og billig for leverandører å få avgjort tvister med offentlige oppdragsgivere. Årlig omsetter offentlig virksomhet for 400 milliarder kroner.