Timo Nikolaisen, Unge Venstre og Simen Murud, Unge Høyre, arbeider for å avkriminalisere bruk av narkotika. De forsvarer begge rusreformutvalgets forslag (DT 2/5 og 30/4).

Nikolaisen sier han er stolt av rusreformen; Venstres desidert største seier i regjeringa.Spørsmålet nå er om stortingsrepresentantene Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre i Buskerud går inn for å avkriminalisere narkotika, og så stemmer for dette når saken kommer til Stortinget. Befolkningen i Buskerud må få et klart svar.

Rusreformutvalget har levert en rapport der de foreslår det regjeringen har bedt de om, nemlig å avkriminalisere narkotika. Rapporten er nå på høring. Flere tunge høringsinstanser er skeptisk. Legeforeningen skriver for eksempel i sitt høringssvar at de støtter å gi rusavhengige hjelp og behandling i stedet for straff. Men de støtter ikke en generell avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.

Les Per Olaf Lundteigens innlegg om rusreformen her:

Les også

Politifolk i Drammen ber Senterpartiet si nei til regjeringens rusreform

Dette fordi en generell avkriminalisering i liten grad vil treffe de rusavhengige, men tvert imot legge til rette for at nye og sårbare grupper kan rekrutteres til misbruk og avhengighet og unndras kontroll.

Jeg og Senterpartiet er enig med Legeforeningen i dette. Økt helsehjelp til rusavhengige i stedet for straff er Senterpartiet sjølvsagt for. Det kan man få til uten en generell avkriminalisering.

Nikolaisen og Murud mener at dagens ruspolitikk er mislykket, og viser til den dystre overdosestatistikken i Norge. Men overdosestatistikken blir ikke bedre av en reform som ikke skiller mellom tunge rusavhengige og ungdom med problematisk bruk av narkotika og rekreasjonsbruk. Eller en reform som fører til økt narkotikabruk i samfunnet gjennom en holdningsendring som senker terskelen for bruk og svekker forebyggingen. Jeg vil minne om at bruken av narkotika i Norge i dag er lavere enn i mange europeiske land. Potensialet for nye brukere er altså stort.

Rusreformutvalget var ikke enstemmig. Rune Solberg Swahn, som tok dissens, er ikke hvem som helst. Han er leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt. Hans forslag går ut på å opprettholde strafferammen knyttet til bruk, besittelse og erverv, men at det lages en løsning som gjør at rusavhengige ikke straffeforfølges. Men dette er ikke nok for Unge Høyre og Unge Venstre, som kjemper for at bruk av narkotika ikke skal være straffbart for noen, uansett.

Murud fra Unge Høyre viser til Portugal. Men faktum er at ordningen rusreformutvalget foreslår,går mye lengre enn Portugal i å fjerne reaksjoner ved narkotikabruk. Nikolaisen fra Unge Venstre skriver at han og Venstre lytter til flertallet i utvalget. Jeg og Senterpartiet lytter til flertallet i folket. I en meningsundersøkelse som Sentio utførte høsten 2019, svarte 70 prosent at de tror flere vil prøve narkotika dersom det ikke er straffbart.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget. Flere stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet har signalisert at de mener at narkotikabruk bør være straffbart. Jeg og Senterpartiet vil kjempe for at rusreformutvalgets forslag ikke får flertall i Stortinget. Tunge rusavhengige må få helsehjelp i stedet for straff. Men vi går ikke inn for å avkriminalisere bruk av narkotika i Norge.