Drammen MDG er for utvikling i Drammen. Vi er for en videre utvikling på Strømsø, en lenge forsømt bydel. Men vi er opptatt av å diskutere hvordan utviklingen skal foregå og hvordan den påvirker byen.

Globusgården har ikonstatus og gir drammensere og Strømsø identitet!

Det er flere grunner til at MDG mener at vi må bevare og videreutvikle ikoniske Globusgården framfor å rive den. Har det ikke vært gjort analyser av bygget som viser at rehabilitering er fullt mulig innenfor akseptable økonomiske rammer, uten at ekstra fortjeneste på nabobygg må innkalkuleres?

Vi mener at bygningsvern og gjenbruk av bygninger er en styrke, og ikke et hinder for god byutvikling. Og kostnadsmessig forsvarlig. Vi vil transformere byen med utgangspunkt i eksisterende kvaliteter.

Dersom Globusgården skrotes går en viktig del av drammensernes og Strømsøs identitet og sjel tapt. Dessuten mister vi fullstendig troverdighet på at vi er i stand til å verne kulturminner i Drammen. En bys identitet kommer ikke bare gjennom de fysiske bygningene, men også fra samfunnet og livene som leves mellom husene og tjenestene som leveres. Vi er ikke i tvil om at dersom Globusgården rehabiliteres, vil den kunne blomstre og videreutvikles med innhold fra mangfoldige virksomheter, næringsliv og kulturliv som allerede eksisterer på Strømsø.

I et klimaperspektiv er det også alvorlig at et område baserer seg på riving av all eksisterende bygningsmasse, slik planene til Strømsø United fram til nå har vært for Strømsø torg og bygningene rundt Torgeir Vraas plass. Flere av bygningene er av god kvalitet og å jevne alle disse, inkludert Globusgården med jorden, for å så å bygge tre ganger så stort er enormt ressurskrevende og vil generere store avfallsmengder som ikke er mulig å resirkulere eller gjenbruke uten å bruke ekstremt mye energi på dette. I tillegg kommer ressursene som kreves for å gjenreise et helt nytt bygg, selv om selve byggene konstrueres med lavt energiforbruk.

Vi synes det er positivt at Strømsø United lytter til befolkningen og fagfolk og nå utreder og ser på løsninger for å bevare Globusgården. Vi håper både utbyggere og politikere vil gjøre det som skal til for å bevare dette viktige kulturminnet og arkitekturikonet i Drammen.

Vi må se til Oslo der Norges første fullskala ombruksprosjekt, KA13 på Tullinløkka, har blitt realisert i samarbeid med FutureBuilt. Gjennom dette prosjektet finnes det grundig dokumentasjon på at bevaring og gjenbruk av det eksisterende bygget i dette prosjektet sparer 78 prosent CO₂ sammenlignet med et tilsvarende nybygg, hvis man bare ser på materialbruken. Det har kommet et nytt tilbygg med en hovedvekt av gjenbruksmaterialer i dette prosjektet der det blir spart 36 prosent CO₂. Drammen kommune har også samarbeid om Futurebuilt-prosjekter, og det burde være mulig å få til et lignende signalprosjekt for Drammen. Spørsmålet til Strømsø United er om det står mer på viljen enn på mulighetene. Strømsø United får ta det som en utfordring – av hensyn til byen!

Høydene på bygningene som Strømsø United foreslår å gjenreise etter å ha revet eksisterende bygg er også krevende, og bryter med dagens kvaliteter og stedsidentitet. Vi kan heller ikke akseptere et premiss om at Globusgården må rives dersom det ikke gis tillatelse til å bygge i høyden. Drammen består av åser på hver side, og en elv som går gjennom dalen som gir gode oversikt over byen. Med 15 etasjer ruvende i været, vil vi miste siktlinjene opp mot Strømsåsen. Vi har allerede mange boligreserver sentralt i Drammen, og mantra om å få fortgang i boligbygging må ikke gå på bekostning av byens identitet.

Det verneverdige kulturmiljøet på Strømsø som MDG vil at skal få «Hensynssone Vern» i ny arealplan er også truet. Der har det blitt gitt godkjenning av politikerne til å bygge et nytt bygg som fullstendig bryter med eksisterende bygningsmiljø både i høyder, volum og arkitektur, og der det også har blitt gitt dispensasjon på plassering av grøntområder.

Byantikvaren har bedt Formannskapet om å snu i saken. Det må de gjøre før et viktig kulturhistorisk miljø forringes kraftig. Dette miljøet i Tollbugata, med Cappelengården som et av de mest kjente byggene, er faktisk et helt unikt bymiljø i norsk sammenheng. Byantikvaren vet det – i likhet med nasjonale kulturminnemyndigheter. Og kultur – og historieinteresserte drammensere vet det. Men vet Formannskapet det?

Drammen MDG ønsker en positiv utvikling av sentrale og verdifulle tomter. Men når utbyggere presser utnyttelsen for høyt og for tett slik at verdiene i området svekkes, ønsker vi heller at tomtene skal forbli ubebygget til utbyggerne ser verdien av stedet det bygges på.

Vi må bygge videre på det vi allerede har som er bra så Drammen ikke blir en sovende pensjonistby, men et sted med en levende identitet. Vi tror at mange er lei av en utbyggerstyrt byutvikling slik vi har sett i Drammen over tid, og som fortsatt fører til at verdifulle kulturminner går tapt for alltid.

Utbyggere i Drammen sitter på et stort samfunnsansvar, og også på de beste mulighetene til å bevise at de tar miljø, bærekraft og byens identitet på alvor.