Sterke økonomiske krefter ønsker å fusjonere Glitre Energi AS med Agder Energi AS.

Glitre er arvesølv. Glitre er resultatet av mer enn 100 års framsynt politisk og administrativt lederskap i Buskerud. Glitre er i dag 100 prosent eid av kommunene i Buskerud og nye Asker kommune. Glitre eier store kraftverk, overliggende nett, distribusjonsnett og moderne fiberkabler.

Selskapets verdier er enorme. Ingen kan si eksakt hvor store. Dagens energilov åpner for salg av 30 prosent av aksjene til private eiere. Utenlandske og norske private selskap er på «høgget» etter å kjøpe. Verdiene har steget enormt. Høyere strømpriser og derved høyere kostnader for husholdninger og bedrifter er en viktig del av forklaringen.

Fra Buskerud-benken - Per Olaf Lundteigen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet.

Kommende uke er det Arne Nævra fra SV som har ordet.

Glitre eies av kommunene på vegne av innbyggerne i fylket. Innbyggerne ønsker sjølsagt lavest mulig strømpriser, godt vedlikehold av og sterk beredskap på linjenettet, samt fiber fram til alle husstander. Dette for å hindre et digitalt klasseskille. Det betyr avgjørende vekt på strategisk kommunalt eierskap, ikke finansielt eierskap. Glitres overskudd må medvirke til å videreutvikle driften av disse kjerneområdene samt gi kommunene utbytte som skal komme innbyggerne til gode gjennom bedre velferdstjenester.

Glitre Energi Produksjon er en «pengemaskin» med sine 31 hel- eller deleide kraftverk med en samlet produksjon på 2,5 TwH.

Glitre Energi AS eies av Drammen kommune med 50 prosent og Vardar AS med 50 prosent. Kommunenes eierandel i Vardar AS varierer etter historiske innbyggertall og kraftforbruk.

I 1919 startet Buskerud fylke utbygging av det regionale kraftnettet i fylket. Senere ble det også investert i vannkraftproduksjon og den første kraftstasjonen i fylkesregi stod ferdig i 1964 og var Mykstufoss i Rollag. Fylkets engasjement inn i energisektoren er forløperen til Vardar AS. Fra og med etableringen av Viken fylkeskommune 1. januar 2020 eies Vardar av alle kommunene i Buskerud (unntatt Jevnaker) og nye Asker kommune. Eierandelen variere mellom om lag 26 prosent til Drammen og 0.2 prosent til Flå.

Mer fra Per Olaf Lundteigen:

Les også

Matproduksjonen i Lier er helt avhengig av utenlandske bosatte arbeidsfolk

Drammen eier altså langt mer enn 50 prosent av Glitre Energi AS. Derfor er det svært viktig hva kommunestyret i Drammen mener om fusjonen. Det foreligger bare en intensjonsavtale. Verdifastsetting og eierskapsfordeling mellom dagens eiere i Glitre og Agder kommer i endelig fusjonsavtale hvis den får nødvendig støtte. Når Drammen kommunestyre i møte den 4. mai hadde behov for å drøfte intensjonsavtalen videre, så er det greit. Mulighetene for folkeopplysning og offentlig debatt vil nå bli bedre.

De folkevalgte i kommunestyrene har i liten grad engasjert seg i spørsmålet om sitt eierskap i Glitre. Bakgrunnen er sjølsagt at det for kommunene utenom Drammen er nytt fra 1. januar 2020. Videre er det et fagligpolitisk krevende tema. Likevel er det nå avgjørende viktig at den folkevalgte ledelsen i alle eierkommunene tar sitt eieransvar, diskuterer og vedtar hva en vil med disse enorme store og samfunnsbyggende verdiene. Kommunalt offentlig eierskap må gi forutsigbarhet for innbyggerne, ansatte og ledelsen av selskapet. Et eierskap som er forankret i Buskerud har de beste forutsetningene for å forstå behovet og de utfordringene som selskapet skal ivareta for husholdninger og bedrifter i fylket.

På samme måte må det blant de ansatte i Glitre bli en åpen debatt. For Senterpartiet er økt vekt på beredskap svært viktig. Det er da en fordel at eksempelvis montører som står for vedlikehold og utvikling av linjenettet er ansatt i selskapet som en integrert del av det strategiske lederskapet. Hvis flertallsmakta i det fusjonerte selskapet flyttes ut av hendene til folkevalgte i Buskerud blir det av erfaringen langt mer krevende å sikre god beredskap og lokale oppmøtesteder for de ansatte.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo og Ulf Lervik regionleder i LO Viken Oslo, uttalte i DT 30. april at: «Utvikling av ny grønn industri er kapitalintensivt og kompetansekrevende. Et fusjonert selskap vil stå vesentlig bedre rustet til å inngå partnerskap med andre store aktører på dette området.». Dette er en påstand!

Det sies ikke noe om hva dette konkret betyr. Intensjonsavtalen nevner batteriproduksjon. Det er risikofylt. Erfaringen fra Ballangen, nå Narvik kommune, er ikke gode. Innhenting av risiko lånekapital med pant i arvesølvet skal en derfor være forsiktig med. For øvrig trenger en ikke fusjon, for at Glitre eventuelt kan bli deleier i nye industriprosjekter. Det avgjørende spørsmålet for de folkevalgte eierne i Glitre er om dette bør være et prioritert forretningsområde foran eksempelvis fiberutbygging til alle husstander.

Glitre er et stort energiselskap. Selskapet eier overliggende nett som også forsyner kommunale/interkommunale energiselskap med strøm til sine distribusjonsnett. Det ligger gevinster i et bedre samarbeid mellom Glitre og kommunale energiverk.

Senterpartiet vil satse på Glitre. Senterpartiet står rett og slett for forsiktighet basert på erfaring og kunnskap. Nå må folkevalgte i Buskeruds kommuner ta stilling til eierskapet og styringsretten over Buskeruds arvesølv!

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Arbeiderpartiet bryter aldri et skatteløfte

Les også

Rusreformen: Muligheten for straff var en grunn til at jeg holdt meg unna narkotika

Les også

Sosial ulikhet og barnefattigdom i Drammen by – elefanten i rommet

Les også

Avkriminalisering av narkotika betyr ikke fri flyt, men det vil redde liv