Lier trenger ikke enda en «fjordby» på Gullaug. Gullaughalvøya kan heller bli et særdeles viktig friluftslivs- og rekreasjonsområde ved den svært omfattende utbyggingen av Fjordbyen. Området bør tilbakeføres til landbruk-, natur- og friluftsliv og åpnes opp for befolkningen. I stedet for utbygging bør Gullaughalvøya bevares og naturrestaureres, og utvikles som rekreasjonsområde med kyststi fra Engersand til Drammen.

Derfor fremmet vi, Miljøpartiet De Grønne, forslag om nettopp dette i Formannskapet. Da var det dessverre bare SV som støttet oss, men vi vil fremme forslaget på nytt i Kommunestyret. Mange av Liers innbyggere er enige i dette, i tillegg til en rekke ulike etater og myndigheter.

Statsforvalteren mener arbeidet med de omfattende planene for utbygging av Gullaughalvøya bør stanses. Viken fylkeskommune mener det samme, og fraråder utbygging.

Fiskeridirektoratet peker på at det er registrert viktige bløtbunnsområder og ålegrasforekomster innenfor planområdet og at det ikke må foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, mudring, utfylling, utslipp mv. i sjø.

Les også

Les også

Gullaughalvøya: Derfor trakk vi i nødbremsen

NVE advarer mot kvikkleireskredfare. Store områder på Gullaug har kvikkleire. Naturinngrep og utbygging vil øke faren.

Naturreservatet og Gullaughalvøya må sees i sammenheng, også sjøområdet. Naturvernforbundet påpeker at det her er et større og viktig økologisk funksjonsområde, og at reservatet bør utvides.

Langs kystlinjen mot Engersand kan man gjøre naturrestaurering for å reparere og forbedre natur og økosystemer. I dette området ligger det godt til rette for dette. Både Linnesstranda naturreservatet og våtområdet representerer store og unike naturverdier som må sikres. Naturinngrep i dette område vil være svært ødeleggende.

Innlegget fortsetter under kartet

Forutsetningene for å bygge på Gullaug er endret mye siden planene om Gullaughalvøya ble lagt. Vi må ta innover oss at vi har en alvorlig naturkrise, med et akselererende tap av arter og naturmangfold, i tillegg til en klimakrise. Og at dette henger sammen.

FNs bærekraftsmål og vår egen samfunnsplan må gjelde, og spesielt her. Det forplikter oss til å ivareta både matjord, landskapsverdier, naturmangfold og 100 meters strandsone.

I tillegg til Parisavtalen, har Norge nylig undertegnet enda en avtale som skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030 (Montreal, desember 2022).

Internasjonale avtaler må få praktiske følger for politikken – også for Lier og for Gullaughalvøya.

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Det er et mål at 30% av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030, for å sikre artsmangfoldet. For å nå dette målet, må også Norge og Lier øke innsatsen for å restaurere skadede økosystemer og forhindre ødeleggelse av natur.

Det er vår plikt som politikere å prøve å endre vedtak som åpenbart er fattet på feil grunnlag slik situasjonen er i dag, i 2023. Vi har forpliktet oss til ikke bare å ta vare på mer natur, men også restaurere natur. På Gullaughalvøya har vi en unik mulighet til nettopp det, til å sikre naturen for fremtidige generasjoner.

I gjeldende kommuneplan står tomten fortsatt avsatt til offentlig formål.

Vi minner om kommunedirektøren / saksbehandlers egne merknader i saksdokumentet: «Det er bare planer etter plan- og bygningsloven som kan gi arealbruken rettsvirkning. Det er derfor anledning til å vurdere avgrensinger og arealbruk på nytt i forbindelse med kommunedelplanarbeidet.»

Det er videre grunn til å vurdere om kommunen bør trekke konsesjonen for Gullaughalvøya tilbake, da beskyttelsen av natur- og kulturlandskapsverdier ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Vi viser til Naturmangfoldloven §10, jfr. 6, 8 og 9 og Konsesjonsloven §16 annet ledd, 1, 9 pkt. 3 og 11. Da konsesjonen tilsynelatende er gitt på grunnlag av «(...) ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, (...) kan konsesjonen trekkes tilbake.

Derfor vil vi også fremme forslag om dette i Kommunestyret når saken skal behandles der.

Nyheter fra Drammens Tidende