Lavrans Kierulf har uttalthva som er viktig for Fremskrittspartiet den neste perioden. Det var opplysende. Ikke et ord er nevnt om natur og miljø, kultur, kulturminner, regional næringsutvikling eller idrett og folkehelse. Faktisk er heller ikke kollektivtilbudet et prioritert område for Fremskrittspartiet, noe som jo må være oppklarende for pendlere, skoleelever og andre som er avhengig av et godt busstilbud i hverdagen.

Kierulf sier at det kun er de lovpålagte oppgavene til fylkeskommunen som skal prioriteres. Hvilke oppgaver er det? Mener Kierulf at dagens fylkeskommuner har funnet på oppgaver de ikke er tildelt av Stortinget? Hvilke oppgaver tenker han på da?

Er det virkemidlene til stedsutvikling, næring eller kultur han vil til livs? Er det Kongsberg Jazzfestival som skal være bekymret? Er det støtten til forskning- og innovasjon og næringsklynger som skal strupes? Eller er det den overordnede planmyndigheten fylkeskommunen har, det selvstendige ansvaret for å blant annet bidra til å verne natur og kulturminner, og å oppfylle de kravene bærekraftsmålene stiller til oss han vil skrote? Riktig nok lovpålagt, men åpenbart en torn i øyet til Fremskrittspartiet.

Les også: Vil Frp tvinge Øvre Eiker og Lier inn i Drammen?

Klima- og naturkrisen verden står overfor er alvorlig. Skal vi ha mulighet til å snu trenden og redusere nedbygging av sårbar natur, så er vi helt avhengig av å stramme inn. Da er overordnet styring helt nødvendig. Kommunens nærsynthet i arealforvaltningen har bidratt til en langtrekkende nedbygging av natur som ganske enkelt ikke kan fortsette. Fristet av kortsiktig gevinst og en slags naiv idé om at det jo alltid er natur nok, har kommunene i Buskerud bygd ned natur i rekordtempo. Det skjer i hele regionen, og konsekvensene er alvorlige. Ikke bare for naturen, men også for de som bor og besøker disse områdene.

Les også:

På de fleste områder er Venstre også for lokalt selvstyre, men vi gjør et viktig unntak når det gjelder nedbygging av natur. For på dette området har ikke kommunen vært seg sitt ansvar bevisst. Når små teiger bygges ut i den enkelte kommune, kan man fort tenke at inngrepet jo strengt tatt ikke er så ille. Men denne bit-for-bit nedbyggingen av naturen er i dag den største trusselen mot natur og biologisk mangfold. Når kommunene ikke selv ser helheten, er det fylkeskommunens ansvar som regional planmyndighet å melde fra om det. Primært gjennom god dialog i den kommunale planprosessen, men også gjennom innsigelse om det er nødvendig. Det er fylkeskommunens plikt å bidra til en overordnet, helhetlig arealforvaltning.

Flere debatter og meninger

Noen ganger er det helt nødvendig med regionale eller nasjonale grep for å sikre en utvikling som ivaretar både naturens og befolkningens behov. Da Drammen i sin tid tok grep, renset elva og gjorde sentrum til det smykket det er i dag, var også det mot lokalpolitikernes vilje. Den lokale motstanden var så stor, at hele prosjektet så ut til å gå i vasken. Det var ikke før staten selv grep inn og påla kommunen å rydde opp at det ble gjort grep. Hadde kommunen selv fått bestemme, hadde forurensningen fortsatt i mange år til. Med gevinst for noen få, men med store tap for både byen og regionen.

Nyheter publisert av Drammens Tidende