I et oppslag i Drammens Tidende refererer avisa fra formannskapets debatt i tilknytning til prosjektet «Strømsø 2030».

Av ingressen fremgår at Frps Ulf Erik Knudsen har lite tro på at et nytt millionprosjekt kan hanskes med fattigdomsproblematikken på Strømsø. Han mener kommunen ikke lenger har råd til denne type «hyggelige» tiltak.

Hva handler så dette «hyggelige» millionprosjektet om? Jo, det baserer seg på en intensjonsavtale fra oktober 2020 mellom staten og Drammen kommune. Avtalen går ut på at staten, kommunen og andre samarbeidspartnere (hvem det nå måtte være?) skal gjøre en felles og målrettet innsats for å skape et bedre bomiljø, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn og unge på Strømsø.

Avtalen vil strekke seg over en tiårs periode, og gjelder fra 2021 til 2030. Staten har allerede gitt Drammen kommune 11,6 millioner kroner til områdesatsingen på Strømsø i 2020, og regjeringen har foreslått tilsvarende beløp for 2021. Det fremgår ikke av avisas oppslag hvor mye kommunen skal bidra med. Trolig vil det dreie seg om et like stort beløp, kan hende (vesentlig) mer. Altså minst 100 millioner kroner fram til 2030. Ikke vekslepenger for en kommune med svært anstrengt økonomi.

Hva skal så konkret utrettes i prosjektet «Strømsø 2030»? Litt vanskelig å få tak på det. Men Drammen kommunestyre vedtok i 2020 å prioritere en områdesatsing i kommunedel 7, som omfatter Strømsø nord, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen. Satsingen, som altså har fått navnet «Strømsø 2030» har til hensikt å forbedre Strømsøs fysiske og sosiale forhold.

Deler av Strømsø scorer dårlig på levekårsundersøkelsene. Dette skyldes høy konsentrasjon av innbyggere med sammensatte levekårsutfordringer, som knytter seg til arbeidsledighet, utrygghet, lav utdanning, helseproblemer og fattigdom. Hovedmålet for «Strømsø 2030» er at flere beboere i området får bedre levekår og at flere deltar i arbeidslivet. I tillegg skal prosjektet øke beboernes trivsel og livskvalitet.

I formannskapsmøtet fikk handlingsplanen tilslutning fra de fleste, som mente planen var god. Derimot var Frp-politiker Ulf Erik Knudsen av stikk motsatt oppfatning, og fremholdt at det eneste positive med prosjektet er at Strømsø kan komme til å bli litt penere. Knudsen viste i så måte til at et tilsvarende prosjekt har ført til at det har blitt penere på Fjell. Men kommunen klarte, ifølge Ulf Erik Knudsen, ikke å levere på sitt hovedmål, nemlig bedre integrering og deltakelse i yrkeslivet.

På avisas spørsmål om hva Ulf Erik Knudsen mente kunne være løsningen på fattigdomsproblematikken på Strømsø, svarer han følgende: «Dette er et stort og komplekst problem som man har fornektet at er spesielt knyttet til innvandrergruppene».

Og da kommer man ikke forbi at fullgod integrering forutsetter at alle innbyggere i Norge behersker norsk, samt forstår og deltar i samfunnet å tvers av etniske skillelinjer. Og her har nok svært mange Strømsø-boere med innvandrerbakgrunn langt fram. For det er jo et faktum at fattigdomsproblematikk i stor grad har sammenheng med manglende deltakelse i yrkeslivet. Å ikke ha jobb gir dårlig økonomi, og fører som oftest til dårlige levekår. Liten kjennskap til det norske språket vil i så måte være den største og avgjørende barrieren for de fleste jobbsøkende innvandrere.

Vil da tiltakene som er nevnt i forbindelse med «Strømsø 2030» kunne bidra positivt i så henseende? For min del anmelder jeg betydelig tvil. Så vidt jeg kan bedømme er situasjonen at et betydelig antall innvandrere viser svært liten interesse for å lære norsk, og delta i samfunnet på tvers av etniske skillelinjer. Og kommunen har små muligheter for å få innvandrere til å gå på språkkurs i Nav, dersom de ikke selv har ønske om det. Og det har nok de færreste. Hertil kommer at pandemien har ført til at de nå er registrert hele 206.000 arbeidsledige i Norge.

Mitt stalltips er at innvandrere som i liten grad behersker norsk vil havne bakerst i denne køen av arbeidsledige, selv med de gode intensjoner i prosjektet «Strømsø 2030».

Jeg selv er oppvokst på Strømsø, jeg arbeider her, og er glad i denne bydelen. Har ingen ting imot at dette prosjektet kan føre til at det blir litt penere her. Men er det verd prisen? Nok en gang: Jeg tviler!