Ulf Erik Knudsen peker finger tilbake og hevder tåkelegging av den religionspolitiske debatten utføres av undertegnede i etdebattinnlegg i Drammens Tidende.

Det blir da klart i Knudsens innlegg at forholdet til religionspolitikk og integrering baserer seg på hva vi mener om dem, fremfor å diskutere politikkens reelle virkning og konsekvens.

Det blir vanskelig å føre debatt når de konkrete innvendinger man kommer med, ikke besvares.

Knudsen mener at jeg ikke ser poenget hans med modernisering av islam, på lik linje med Den norske kirkes (DNK) historie. Jeg vil hevde at Knudsen ikke forstår grunnlaget for DNK sin utvikling og hvordan dette potensialet eventuelt må realiseres innenfor islam.

Utviklingen i Norge kom som en konsekvens av befolkningens økte kunnskap og refleksjonsgrunnlag ved tilværelsen. På bakgrunn av dette fikk man sosiale oppblomstringer som søkte en folkelig utvikling av DNK. Dette kom til syne gjennom reformasjonen, Haugianerne, frikirkene, abortkampen, likestillingskampen osv.

Men vår kulturelle arv er ikke uten videre overførbar på lik linje med en banktransaksjon. Den sosiale utviklingen innenfor ulike muslimske trossamfunn må erfares og utvikles, slik at de troende får eierskap til den nødvendige utviklingen.

Det er direkte feil å si at det ikke har vært noen utvikling innen islam, og igjen bekrefter Knudsen det manglende kunnskapsgrunnlaget for diskusjon. Det er enorm avstand mellom både teologi og utøvd religiøs praksis mellom Bosnjaker og saudiere, på samme måte som skillet er like stort mellom den gjennomsnittlige troende iraner og en berbisk muslim. Bakgrunnen for dette er like enkel som den utviklingen vi søker, nemlig en organisk utvikling av religionen gjennom det samfunnet religionen lever i. Denne endrer seg primært ikke gjennom tvang, men på grunnlag av økt kunnskap, sosial utvikling og en nødvendighet fra teologiens side for å aktualisere og stadfeste sin posisjon.

Nødvendigheten av at særlig unge mennesker skal kunne føle eierskap og identifisere seg med sitt kulturelle bakteppe bunner nettopp i arbeidet med å unngå opplevelsen av utenforskap. Det betyr ikke at de skal konservere, men utvikle sin kultur og historie på lik linje med hva nordmenn, svensker og dansker gjør. Det er ikke ny viten å hevde at unge mennesker uten en følelse av identitet er mer sårbare for å føle seg utenfor i samfunnet og sånn sett mer tilbøyelig for å tilfalle uønskede miljøer.

Et skrekkeksempel på dette kan være konservative islamske miljøer som bygger opp under en forvrengt oppfatning om at verden var bedre da Gud gjennom islam styrte samfunnet. Denne slutningen får man fordi tilstanden til disse enkeltmenneskene skyldes en nedskriving av deres historie, kultur og person, samtidig som man henviser til en alternativ ny virkelighet på bakgrunn av deres kultur som vårt samfunn undergraver. Unngå denne situasjonen og du vil i hovedsak fjerne grunnlaget for slike tilfeller.

Ettersom islam ikke er en konstant enhet, er det heller ingenting som tilsier at islam ikke kan akseptere universelle rettigheter i et moderne samfunn som menneskerettigheter, religionsfrihet, toleranse og fri vitenskap. Ikke motstrider de fleste muslimer verdier som likestilling, demokrati og ytringsfrihet heller. Men på lik linje med kristendommen, hinduismen og buddhismen, finnes det ekstreme grupperinger som ikke representerer flertallet. Disse må alltid adresseres for de negative verdier de eventuelt måtte påtvinge andre.

Skulle disse mindre miljøene utøve en religion som er på kollisjonskurs med norsk lov, må dette selvsagt behandles av domstolen på lik linje med alle andre lovbrudd. Volds- og æreskultur kan således være et eksempel på et problemområde, men påstanden om stadige eksempler kan ikke være annet enn overdrevet, akkurat slik FrP ser utbredt bruk av burka i Drammens gater, til tross for dokumentert lite praksis.

Så fremfor å kategorisk undergrave en stor religiøs gruppe, plasser det eventuelle problemet der det hører hjemme, hos de enkelte individene som har et verdisyn vi ikke ønsker her til lands. Lovbrudd som skjer, må selvsagt håndteres av politiet, men all den tid folk ikke bryter loven, er dialog og kunnskap det som i størst grad kan føre frem. Det er særs få mennesker som endrer mening gjennom tvang.

Jeg registrerer og at Knudsen avviser likhetsprinsippet overfor loven og vil utøve fornorskingspolitikk overfor primært muslimer, på lik linje med samer, kvener og tatere før dem. Knudsen kan selvsagt si at det fungerer, men det gjør det ikke mer riktig.

Målsetningen med norsk integreringspolitikk er nettopp integrering, er det slik at FrP har et uttalt mål om assimilasjon?

Les også:

Les også

Drammen Sp ser tydeligvis ikke de reelle utfordringene med islam

Les også

Det bør legges til rette for en modernisering og religiøs reform av islam