Gå til sidens hovedinnhold

Har ikke Drammen Høyre tenkt å følge sitt program?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan stilles spørsmål om Høyre i praksis fortsatt er et verdikonservativt parti, i all fall når det gjelder vern av kulturminner. Man hører nærmest  ingenting fra partiet i denne sammenheng. Finnes det lenger noen i Høyre som virkelig kjemper for bevaring av verneverdige bygninger?

Videre kan man undre seg over hvorfor det synes å være så stor forskjell på det som står nedfelt i Høyres program om kulturminner, og den politikk som settes ut i livet.

I programmet sies det at vern av fornminner og kulturminner er avgjørende for å forstå norsk kulturarv og historie. At kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier og bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Det pekes på at den bygde kulturarven også er en ressurs i et gjenbruksperspektiv.

Videre slås det fast at kulturminner og kulturmiljøer spiller en sentral rolle i bærekraftig utvikling. Det understrekes ikke minst hvor betydningsfullt det er at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner.      

Løsningene er ifølge partiet bla. å styrke kulturminnevernet i fylkeskommunene og kommunene, og synliggjøre kulturminner og kulturhistoriske verdier som en ressurs i samfunnsutviklingen og som en del av den samlede miljøforvaltning innenfor by- og tettstedsutviklingen.

Nå gjelder det saken om sykehusutbyggingen på Brakerøya, og det er ett spørsmål som trenger seg på: Er det virkelig forenlig med Høyres program og grunnleggende verdier å slette alle industrihistoriske spor for å kunne realisere et nytt sykehus?

Les også

Jo Sellæg: — Hvis politikerne ikke har ryggrad nå, har alt vært et spill for galleriet

 

Som kjent har industrien i Drammen først og fremst vært tuftet på to ting: treforedling og elektroteknikk. Når det gjelder treforedling, har man heldigvis klart å redde litt av det industrihistoriske miljøet rundt Union, som var den største av papirfabrikkene i drammensområdet. Det manglet ikke på kritiske røster den gang man planla Union-prosjektet, men det er i dag en unison oppfatning i Drammen at prosjektet har blitt svært vellykket og har gitt et stort løft til bydelen bygningene ligger i. Union scene her er et strålende eksempel på vellykket ny bruk av gammel virksomhet.

Nå er det kulturarven etter den elektrotekniske industrien som trues ved at det er søkt om rivning av de over hundre år gamle, verdifulle bygningene knyttet til National Industri. Denne bedriften var en hjørnestensbedrift i Drammen. Verksted- og maskinhallene er viktige symboler på en betydningsfull industrihistorisk epoke i Drammen og er derfor av stor kulturell verdi. Fire av disse bygningene er, etter Drammen kommunes kulturminneregistrering og  kommuneplan, gitt verneklasse A, det vil si svært høy verneverdi. I tillegg er to bygninger registrert i verneklasse B.

Det er på det rene at bygningenes grunn ikke er planlagt brukt til selve sykehusbygningene. Det er kun snakk om at bygningene må vike av hensyn til infrastrukturen, fordi det er planlagt adkomstveier der de ligger.

Les også

Kler Ticonbygget med solcellepaneler

 

Man står altså i fare for å rive verdifulle, svært verneverdige bygg, for å bygge veier. Det står ikke til troende at det ikke finnes muligheter for å legge om disse veiene slik at bygningene kan bevares og gjenbrukes i sykehusprosjektet, for eksempel til kontorer, kantine eller andre fellesrom.

Det finnes alltid løsninger bare viljen er til stede.

Når tiltakshaver i tillegg er en statlig institusjon, hviler det et ekstra ansvar både på stat og kommune å vise respekt for registrerte kulturminner og å gå foran med et godt eksempel.

Saken skal behandles i formannskapet onsdag. Rivning av bevaringsverdige bygg er ikke i tråd med gjeldende områdereguleringsplan.  Utbygger er derfor avhengig av dispensasjon. Dersom Høyre bidrar til dette, slik at de omtalte bygningene kan rives, vil det etter min oppfatning gjøre Drammen fattigere og dessuten stride helt mot partiets eget kulturvernprogram, jf. ovenfor, fordi:

1. Bygningene representerer vår felles industrihistorie i Drammen og er en kulturarv av stor verdi som skaper identitet og fellesskapsfølelse.

2. Bygningene kan bli en ressurs i et gjenbruksperspektiv.

3. Dette kulturmiljøet kan spille en sentral rolle i en bærekraftig utvikling.

4. Også fremtidige generasjoner må få glede av byens viktige industrihistoriske kulturminner. 

Les også

Hva skjedde her, Drammen Høyre?

 

Til slutt: Skal det være slik at det bare er gamle, verneverdige villaer og bygårder som skal bevares for ettertiden? Selv det har jo vært problematisk for Høyre å etterleve. Hvordan skal partiet kunne forsvare overfor fremtidige generasjoner at verdifulle, industrihistoriske bygninger og miljøer ikke var verdt å ta vare på?    

Høyre: Hold dere til programmet!

Kommentarer til denne saken