I Drammens Tidende og Nettavisen 13.januar angriper gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Drammen Cathrin Janøy og fylkestingsrepresentant for MDG i Viken Hanne Lisa Matt regjeringens klimaplan. Man kan mistenke de to representantene for å ha reagert på autopilot og en forutgående strategi om å slakte planen uansett hva som måtte komme.

Under dagens regjering har utslippene av CO₂ gått ned og er på sitt laveste på 27 år. Den nedgangen vil fortsette med den klimaplanen som er lagt fram. Det viktigste tiltaket er å tredoble CO₂-avgiften fram mot 2030. Det å øke avgiften vil i motsetning til det MDG hevder ramme de som slipper ut CO₂ og bidra til mindre utslipp.

I tillegg til CO₂-avgiften fortsetter regjeringen elbil-politikken og en storstilt satsing på elektrifisering av transport til lands, til vanns og i luften.

Planen stiller høye krav til det offentlige, og kommunene skal allerede fra neste år bare kjøpe elbiler. I løpet av få år skal buss og ferjer være utslippsfrie. Dette er en samlet og massiv satsing. Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, Cicero, uttaler: «Den nye klimameldingen går mye lenger enn tidligere klimameldinger i å koble klimapolitikk, næringspolitikk og innovasjonspolitikk. Det er veldig positivt, og i tråd med den forskningsbaserte litteraturen om hva som skal til for å få til en storstilt omstilling».

Miljøorganisasjonene er i all hovedsak positive til klimaplanen og reaksjonene er også positive i store deler av næringslivet, som nå får klare rammebetingelser for de neste ti årene. Unntaket er oljenæringen som er misfornøyd med tredoblet CO₂-avgift, en avgift som vil presse dem til mindre utslipp i produksjonen.

MDGs talspersoner mener altså å vite bedre, og skriver i sitt innlegg om klimaplanen at tiltakene er for få og ambisjonene for lave. Den kritikken må da i samme grad ramme forskere, økonomer og interesseorganisasjoner som peker på at regjeringen forslag et stort skritt i rett retning for å nå våre klimamål for 2030.

Det er selvsagt viktig for MDG å skape usikkerhet om regjeringens, og særlig Venstres, troverdighet i klima og miljøspørsmål. Kritikken inneholder imidlertid ingen naturvitenskapelig eller faglig substans. Den er derimot full av svulstig retorikk og synsing. Kritikken røper at MDGs representanter enten ikke har forstått eller ikke vil erkjenne hva planen dreier seg om. De blander mål og planer for å redusere utslippene fra kvotepliktig sektor med tiltak for å redusere utslippene i kvotefri sektor.

MDGs representanter burde vite at vi bygger nasjonal klimapolitikk på Parisavtalen. Parisavtalen slår fast at de nasjonale målene som skal nås er bestemt ut fra hvor de faktiske utslippene av CO₂ skjer. Norge skal kutte i utslippene knyttet til produksjon av olje og gass, mens utslippene fra forbruket skal skje i det enkelte land der forbruket er.

Det er selve fundamentet for internasjonal klimapolitikk MDG synes å ikke vil forholde seg til, enten det er Parisavtalen eller EUs klimapolitikk. Klimakur-raporten møtte mye faglig kritikk både fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og andre naturvitenskapelige forskningsmiljøer. Klimaplanen har tatt inn over seg mye av denne kritikken. Vi klarer å skille på karbon som inngår i et naturlig kretsløp og karbon fra fossile lagerressurser og vi klarer å skille på karbon som inngår i et 12-årig kretsløp og karbon i et 200-årig kretsløp.

Vi evner å redusere utslipp av klimagasser samtidig som vi tar hensyn til naturverdier og biologisk mangfold. Vi har en mindretallsregjering. Vi må finne noen å samarbeide med for å få klimaplanen vedtatt i Stortinget. MDG synes allerede nå å melde seg ut av mulighetene for innflytelse. I stedet bedriver de spekulasjon og historieskrivning om veibruksavgift og el-bilpolitikk fra tiden Frp satt i regjering.

For Venstre er det viktig at de naturvitenskapelige miljøene mener planen er et skritt i riktig retning, så får vi leve med at MDG ikke helt har forstått planen, eller har valgt en lite raus tilnærming til forslagene. De omtaler seg som et grønt parti mellom blokkene i politikken, men har allerede valgt sine samarbeidspartnere på venstresiden. Tror de Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil levere en bedre klimaplan enn dagens regjering?