Drammens Tidende brakte nylig en oversikt over de 15 drammensere som hadde dødd av korona. Tallene er interessante. De er høyere enn landsgjennomsnittet, men de er også mangelfulle. Derfor stiller jeg disse spørsmålene om Korona og kommunens ansvar.

12 av dødsfallene fant sted på bo- og servicesentre (aldershjem), 5 av de døde var over 90 år, en var over 80 og en over 70. Første dødsfall i Drammen ble meldt 26.3, siste 17.4. For 8 av de døde er alder ikke oppgitt, for 3 av de døde er sted ikke oppgitt. Full åpenhet om tall, bakgrunn og omstendigheter rundt dødsfallene er viktig. Det kan gi oss større forståelse av situasjonen og føre til færre spekulasjoner. Samtidig kan vi bli bedre i stand til å treffe riktige tiltak i fremtiden.

Jeg velger å anta at de nevnte koronadødsfall i Drammen har rammet eldre mennesker med allerede dårlig helsetilstand og som enten var på aldershjem eller var avhengig av pleie i egen bolig. Jeg utfordrer byens myndigheter til å avkrefte eller bekrefte følgende påstander – og gjerne underbygge sitt svar med konkrete fakta:

  1. Lageret av smittevernutstyr i Drammen – både hos kommunale og private aktører – har vært på et minimum. Hansker, frakker, munnbind og masker har vært mangelvare. Som følge av dette har helsearbeidere ikke hatt god nok beskyttelse i nærkontakt med sine «brukere».
  2. Mange helsearbeidere har mangelfull opplæring i smittebekjempelse. I tillegg mangler mange fagutdanning. Det har verken vært utstyr til, eller forståelse for, systematisk korona-testing av helsearbeidere.
  3. Drammen har mange deltidsstillinger innafor helsesektoren, ikke minst på de aldershjem som er hardest rammet. Mange jobber på ulike aldershjem for å få ei lønn å leve av. Mange eldre blir pleiet av opptil 30–40 forskjellige helsearbeidere i løpet av ei uke.
  4. Aldershjemsplassene i Drammen er blant landets rimeligste. Administrasjonen har vært opptatt av færrest mulig hele helsearbeider-stillinger, og politikerne har ikke fulgt opp krav om styrket bemanning. Dette har gitt uforsvarlig arbeidspress, økt stress og stort sykefravær, samt redusert trygghet og sikkerhet for de eldre.

Et femte spørsmål går til oss alle: Kan nedstengning av samfunnet, ødelagte arbeidsplasser og økt fattigdom forsvares om de aller fleste korona-dødsfallene kunne vært forebygget med profesjonell helseledelse, eller uansett ville komme i nær framtid, og når koronaviruset er lite farlig for de aller fleste av oss?