Sykepleiere og jordmødre er vant til å stå på for pasientene og arbeidsstedet sitt. Det er et høyt tempo, og mange steder er det lav grunnbemanning i forhold til de oppgavene som skal løses. I den situasjonen vi står i akkurat nå, kommer dette enda tydeligere fram.

Jeg er uansett imponert over kommuner og sykehus som på rekordfart har planlagt nye avdelinger for å ta imot den nye pasientgruppen. Dette krever ekstra mye av lederne våre.

I kommuner og sykehus har vi gode ledere. De har til vanlig et stort arbeidsområde og ofte altfor mange ansatte å følge opp. Det er ikke uvanlig å ha 50–100 ansatte per leder. At de i tillegg til å ha stort lederspenn, også leder en tjeneste som går 24 timer i døgnet i 7 dager, er ekstra krevende. Det skal leveres faglig forsvarlige tjenester hele døgnet, hele uken og hele året. Det er ingen unntak for ferier og høytider. Det sier seg selv at ledelse også er mer krevende med den nye pandemien. Og vi trenger tydelige ledere nå, enda mer enn til vanlig.

Alle i helsetjenesten merker at det stilles store krav nå. Smitteforebyggende tiltak må følges, og mange opplever at pasientene og befolkningen er mer urolige. En del av helsepersonellet er i karantene, og dermed er det færre på jobb. Men heldigvis er det er mange som stiller opp. De som jobber deltidsstilling, får tilbud om å jobbe mer. Pensjonerte sykepleiere får jobbe så mye de kan. Sykepleierstudentene stiller opp og praksisstudiene blir både jobb og læring. Vi har mange som bidrar, og det er ekstra viktig nå.

Men det er likevel de kjente sykepleierne, helsefagarbeiderne, legene og lederne som må ta det største ansvaret. De som strekker seg langt til vanlig, fordi noen er syke eller fordi stillinger er ledige, er de samme som vi ber stille opp nå. Sykepleiere strekker seg vanligvis langt for sykehuset sitt, og for kommunen sin. Vi vil at tilbudet skal være bra, og vi vet konsekvensene av at vi er en sykepleier mindre.

Noen arbeidssteder har fått større utfordringer enn andre. På kommunens legevakter og i akuttmottakene på sykehusene, er det ekstra stort arbeidspress nå. Mange jobber lange vakter, dobbeltvakter og mye ekstra både for å ta seg av økt pasientmengde og for å sørge for at smitten ikke spres.

Det er viktig at arbeidsbelastningen ikke blir for stor for den enkelte. Vi har et ansvar for forsvarlige ordninger som ivaretar helsen til de ansatte. Å ta i bruk lange vakter og kort hviletid mellom vaktene, må vurderes nøye. Vi må passe oss for å ta i bruk kortsiktige løsninger, som kan fungere i en kort periode, men som sliter ut folk på sikt.

Vi må ta godt vare på sykepleierne, jordmødre og alle andre helsearbeidere nå i disse smittetider. De skal jobbe i en lang periode med ekstra utfordringer framover. Jeg anbefaler arbeidsgivere å ta høyde for at dette kan vare lenge. Jeg forventer også at politikerne stiller opp med ekstra midler til hele stillinger for jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere, etter at krisen er over.

I en ekstraordinær situasjon som nå tar sykepleierne sitt samfunnsansvar og gjør det som kreves for å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger. De fortjener mer enn applaus! De fortjener risikotillegg, lønn i forhold til utdanning, kompetanse og ansvar og en turnus som ikke gjør de syke! Akkurat nå er det viktigste at sykepleierne får forsvarlige arbeidstidsordninger slik at de kan stå i jobben gjennom hele krisen.