Drammens Tidende har skrevet om hvordan det ble bevilget to millioner kroner til et arenaprosjekt uten at mottaker en gang hadde levert en søknad eller noen ordinær medvirkning hadde foregått.

Vi i Venstre stemte mot forslaget da det ble fremmet av Høyre i kommunestyrets behandling av justeringen av årets budsjett tirsdag 21. juni.

Betyr det at Drammen Venstre er motstander av idrettsarenaer i kommunen?

Det er ikke noe nytt at vi i Venstre, i likhet med andre partier, vil at ulike breddeformål generelt, og kanskje kulturlivet spesielt, skal få en forholdsmessig større del av kaka versus idretten enn hva som har vært praksis i Drammen, og Norge, de siste tiårene.

Vi har også sagt at vi vil ha en sterk politisk styring av kommunens idrettsvirkemidler og at vi ikke ønsker en full «outsourcing» av idrettspolitikken til Drammen Idrettsråd.

Idrettsrådet er likevel paraplyorganisasjonen for hele Drammensidretten, som vi politikere selv velger å betale for en samarbeidsavtale med. Dette samarbeidet har gjort det mulig for idrettsrådet å bygge opp Drammens trolig sterkeste fagmiljø på idrett.

Når Drammen Idrettsråd setter opp prioriterte lister for kommende anleggsprosjekter, virker det derfor lite klokt av oss politikere å omgå disse fullstendig.

LES OGSÅ:

Ja, vi bør ha et selvstendig kritisk blikk på slike prioriterte ønsker når de presenteres, og våge å gjøre omprioriteringer hvis vi mener det er riktig. Men å ta inn prosjekter som oppleves for flere parter å være helt nye, det er noe helt annet.

Dersom vi politikere ikke stoler på at Idrettsrådet snakker på vegne av alle lagene i kommunen, og vi begynner å gå våre egne veier, så bør vi stille oss spørsmål om vi egentlig trenger Drammen Idrettsråd.

Vi i Venstre mener svaret på dette spørsmålet er ja, av samme grunner som vi også har kjempet for opprettelsen av og samarbeidsavtalene med Drammen Kulturråd og Drammen Friluftsforum. Vi har full tillit til Idrettsrådet som talerør for drammensidretten.

Drammens Tidende stiller spørsmål om tette bånd mellom politikere og klubb. Slike konspirasjoner ser vi ingen grunn til å mistenke.

Venstre er derimot svært kritiske til hvordan Høyre og Arbeiderpartiet valgte å gjennomføre selve tildelingen.

Jeg, som gruppeleder, ble orientert om forslaget noen timer før kommunestyremøtet, gjennom en kort linje tekst som det var umulig å få en helhetlig forståelse gjennom. Venstre hadde dermed ingen mulighet til å gruppebehandle dette på en seriøs måte.

Da vi kom til votering i saken forsto vi fortsatt lite av hva dette, eller fire andre forslag i en «pakke» som det plutselig var lagt inn sammen med etter avtale på bakrommet mellom Høyre og Ap, betydde, eller ville få av konsekvenser.

Denne «pakkeløsningen» fikk noen tragikomiske utslag. Utredning av et nytt, alternativt prosjekt på Krokstad sykehjem ble eksempelvis lagt inn i den samme «pakka». Denne utredningen hadde vært et av Venstres premisser for en utsettelse av sykehjemmet.

Vi ble imidlertid nødt til å stemme mot dette, siden vi ikke i samme slengen kunne blåse to millioner av fellesskapets midler på et uvisst idrettsformål.

LES OGSÅ:

Arbeiderpartiet var derimot klare til å banke dette gjennom, til tross for at hovedutvalgsleder for idrett innrømmer til Drammens Tidende at han ikke visste om Konnerudprosjektet var godt forankret med idrettsrådet og andre involverte.

Misforstå meg rett;

Dette prosjektet er sikkert kjempebra isolert sett, og kan utløse store gevinster på Konnerud. Ny kunnskap om miljøvennlige alternativer til dagens kunstgressløsninger er supert.

Venstre vil gjerne støtte opp om mer offentlig og frivillig samarbeid i Drammen. Og Venstre har definitivt ikke noe mot Konnerud IL.

Men denne måten å dytte gjennom prosjekter på hører ikke hjemme i et lokaldemokrati, og en slik tilsidesettelse av Idrettsrådet er ikke kompatibelt med et fungerende idrettsdemokrati.

Venstres viktigste prinsipp er medvirkning, og det har vært nesten helt fraværende her.

I en situasjon hvor kommunen sliter med å kutte 60 millioner på driftsbudsjettet, synes vi i Venstre også det er prinsipielt svært uheldig å legge ytterligere trykk gjennom å utvide investeringsbudsjettet.

Drammen Venstre er positive til alle gode prosjekter og initiativer, men vi kommer aldri til å støtte snarveier rundt vedtatte lokaldemokratiske prosesser.

LES OGSÅ: