I Drammens Tidende 13. oktober sier ordfører Monica Myrvold Berg i et opprop fra 138 Ap-ordførere at regjeringen skal bruke statsbudsjettet til å sikre kommunene et bedre handlingsrom.De stiller krav til regjeringen at den skal kompensere kommunene fullt ut for ekstrakostnader og tap av inntekter de har hatt i forbindelse med Covid-19.

Dette leverer regjeringen på.

Myrvold Berg mener videre at manglende ressurser fra staten gjør at Drammen må ta tøffe valg i tiden framover. Her trekker hun fram nedskjæringer i ikke lovpålagte tjenester, samt at stillinger kan forsvinne.

Kritikken ordføreren kommer med er helt urimelig, og det er på sin plass med noen fakta.

Når vi ser på kommunens frie inntekter, blir det økte handlingsrommet 700 millioner kroner i 2021. Det er høyere enn det har vært de siste fire årene, og høyere enn de rødgrønne la opp til i både 2011, 2012 og 2013. Kommunene har hatt gode økonomiske resultater de siste årene, og antall kommuner i ROBEK er på et svært lavt nivå. Tallet er 12 i dag mot 46 i 2013.

Koronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunesektoren. Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at den skal stille opp for kommunene. Det er gjort gjennom flere tiltakspakker.

Kommunesektoren fikk i løpet av våren 19,6 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. I tillegg kommer 2,9 milliarder kroner i nye tiltak etter tiltakspakken 21. september og forhandlinger med Fremskrittspartiet. Kommunene har i tillegg mottatt smittevernutstyr kostnadsfritt, tilsvarende 0,8 milliarder kroner.

Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Det er å sparke inn helt åpne dører å be om midler for å dekke utgiftene i forbindelse med koronasituasjonen. Ordføreren er vel informert via Kommunenes sentralforbund (KS) om at regjeringen har etablert en arbeidsgruppe sammen med KS som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen.

Arbeidsgruppen leverer første delrapport nå i oktober, slik at regjeringen kan ta høyde for ekstrakostnadene i nysalderingen av 2020-budsjettet. Regjeringen vil også legge fram et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i november med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag. Dette er varslet, noe ordføreren vel også er informert om.

Det koordinert oppropet fra Arbeiderpartiets ordfører er velregissert, og slik vi ser det et ledd i valgkampen. Høyre velger å forholde seg til fakta.