Denne uken ble Nasjonal transportplan (NTP) debattert i Stortinget. Regjeringen satser stort på å videreutvikle et transportsystem som er i stand til å binde landet sammen. For å få til dette på best mulig måte må vi både spille på lag med den teknologiske utviklingen, og våge å tenke nytt.

Vi må i velge løsninger som gir oss mest mulig igjen for fellesskapets penger når vi investerer i samferdselsprosjekter. Oppretting av selskapet Nye veier AS har bidratt til større effektivitet og kontinuitet i veibygging. Selvsagt var de rødgrønne mot selskapet.

Det satses nesten 400 milliarder til jernbane i NTP. Toget er raskt, sikkert, miljøvennlig og arealeffektivt. I NTP styrkes jernbanen gjennom å gjøre togtilbudet enda bedre de neste tolv årene. For Høyre har Ringeriksbanen vært første prioritet i vårt distrikt. Ringeriksbanen kommer til å være Norges største jernbaneprosjekt.

Da vi kom i regjering i 2013 hadde dette jernbaneprosjektet ligget i dvale i flere år. Handlingslammelse preget de rødgrønne. Vi satte fart på planlegging og gjennomfører nå. Raskere reisetid og økt frekvens mellom Oslo og Bergen vil styrke konkurransekraften til næringslivet mellom våre to største byer, og ikke minst for turistnæringen i Hallingdal. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss blir overført fra Bane NOR og Statens vegvesen til Nye Veier AS. Det er godt nytt.

Det er også bra at initiativet fra Hallingdal Høyre om utredning av vegepakke Hallingdal har fått en positiv merknad i komiteen, og likeledes at det må finnes en løsning på Rv7 over vidda.

E134 Dagslett – Linnes i Lier har fått midler, 575 millioner i første periode av NTP, slik at prosjektet får fremdrift. Planprogrammet skal fastsettes av Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I behandlingen på Stortinget har regjeringspartiene økt rammen med fem milliarder siden regjeringen presenterte sitt forslag. Det er særlig tiltak for å styrke godstransporten og trafikksikkerheten som har blitt prioritert

Holmenbrua, Rv252, er i elendig forfatning og er moden for utskiftning. Etter komitébehandling blir den nå fullfinansiert av staten. En trygg og sikker bru er vesentlig, da havna i Drammen tar imot nærmere 70 prosent av alle biler som kommer til landet. Selv i kriseåret 2020 var det stor nybilaktivitet med hele 98.882 lossede biler.

Er det noe som er viktig for folk og næringsliv, og for dem som skal bygge prosjektene, er det forutsigbarhet. Det gir denne planen, og satsingene er realistiske og ikke luftslott. Samferdselsinvesteringene er et viktig bidrag til å få fart på Norge på vei ut av pandemien og høy aktivitet i samferdselssektoren bidrar til sysselsetting i hele landet.

Høyre vil fortsette den store satsingen på samferdsel og samtidig ferdigstille det viktige reformarbeidet vi har satt i gang, Det sikrer at vi får mer samferdsel ut av hver krone vi investerer.