Du skal være sikker på at du får helsehjelp og god behandling når du trenger det.

Høyre vil at du skal slippe å stå i kø, og ikke bruke av din private lommebok for å få undersøkelser og behandling. Alle skal ha adgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet og pasientene skal involveres i behandlingen.

Høyre er bekymret for at regjeringens svake sykehusbudsjett vil føre til lavere aktivitet på sykehusene og økte ventetider for pasientene. På toppen av dette avvikler regjeringen fra 1. januar 2023 reformen «Fritt behandlingsvalg».

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyre som har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Fritt behandlingsvalg er en offentlig helsetjeneste som gir deg som pasient rett til å velge behandlingssted på det offentliges regning. Høyre innførte ordningen «Fritt behandlingsvalg» i 2015 for å gi pasienter mer valgfrihet i behandlingstilbud og for å korte ned ventetider. Målet var også å sikre et større mangfold i helsetjenesten.

Det viktigste er at hjelpen er god og at du får den raskt. Ikke hvem som tilbyr den. Institusjonen som er i ordningen «Fritt behandlingsvalg» er underlagt en godkjenningsordning, og pasientene og brukeren som mottar behandling har henvisning.

I vår region er det flere institusjoner som tilbyr tjenester under ordningen «Fritt behandlingsvalg»:

  • Det er Modum Bad. Modum Bad behandler psykiske lidelser som angst, traumer, depresjon, spiseforstyrrelser og alvorlige samlivsproblemer.
  • Det er Guts. En frivillig ideell stiftelse, som siden 2005 har et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv.
  • Det er Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS, et av Norges største og eldste rehabiliteringssentre.
  • Det er Ringerike spesialistsenter som tilbyr utredning og behandling hos erfarne spesialister i hjertesykdommer eller i geriatri.

Når rettigheten fjernes ved nyttår forsvinner kapasitet og kompetanse fra institusjonene. Det vil gå ut over pasientbehandling i en tid hvor ventetidene allerede øker.

Ventetidene gikk ned under solbergregjeringen, men har økt som følge av pandemien. Mange har fått utsatt helsehjelp.

Høyre mener derfor at vi må bruke all ledig kapasitet i private og ideelle organisasjoner. Mange med rus- og avhengighetsproblematikk har fått hjelp under ordningen fritt behandlingsvalg. Pasientene kunne nå selv velge hvilket tilbud som passet. Institusjoner innen «Fritt behandlingsvalg» skreddersyr i større grad behandlingen. Et eksempel er Mestringshusene. De tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling og behandler avhengighet av alkohol, medikamenter og illegale rusmidler.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Ordningen avvikles for raskt, og vi er bekymret for hva som skjer med pasientene i ordningen. Helse -og omsorgsminister Kjerkol er utfordret på dette. Høyre er ikke beroliget.

Det offentlige skal selvsagt være bunnplanken i vårt helsevesen. Drammen nye sykehus reiser seg og har samlokalisering av somatikk og psykiatri. Her blir spesialist behandling og stråleterapi. Men, det må også være rom for ideelle og private institusjoner og spesialister som gir et supplement til et solid offentlig tilbud.

Les også:

Les også

Hvorfor fjerne en ordning som fungerer?

Nyheter på dt.no: