Fra internasjonalt konkurransedyktig til distriktspolitisk virkemiddel. Slik kan overgangen innen høyere utdanning og forskning fra den forrige til den nye regjeringen tolkes.

Strukturmeldingen som kom i 2014 fokuserte riktignok på sammenslåing og sentralisering, men hensikten var innrettet mot bedre kvalitet og en globalt konkurransedyktig sektor. Hurdalsplattformen derimot ser ut til å basere seg på høyere utdanning og forskning primært som et distriktspolitisk virkemiddel.

Det burde bekymre hele sektoren, men kanskje særlig de som har campus i de store byene, herunder USN i Drammen.

La meg starte med å ta et eksempel for hvordan høyere utdanning og forskning har blitt til distriktspolitikk. Den eneste institusjonen som er nevnt innen denne sektoren i plattformen, er Høgskolen i Nesna. Å re-etablere en høgskole på Nesna er garantert vel og bra for alle som bor i området, og vil sikkert bidra både til sysselsetting, kompetanseutvikling og økt bosetting i området. Men spesielt god utdannings- og forskningspolitikk er det ikke.

Dette har allerede blitt pekt på av flere ledere i sektoren, som både frykter for økonomien i dette, men ikke minst på kvaliteten i tilbudene .

Eksempelet er ikke det eneste som trekker i retning av at den nye regjeringen mer ser på høyere utdanning som distriktspolitiske virkemiddel enn som viktige bærebjelker i framtidig kunnskapsutvikling nasjonalt, men også internasjonalt.

Av ni punkter som omhandler høyere utdanning, er seks sterkt knyttet til desentralisering og regionalt nærvær, men ikke et eneste ett handler om internasjonalisering eller globale behov.

Når det gjelder forskning, strekker Hurdalplattformen seg riktignok ut til resten av Europa på ett punkt, men det er så vagt og selvsagt at det ikke gir noen retning eller vyer om hva som er viktig med norsk forskning framover. Som pandemien det siste halvannet året også har vist oss; å tenke globalt for å løse de store samfunnsutfordringene er helt nødvendig.

Klimakrisen burde likeledes være en sterk pådriver for å se forskning i sammenheng med resten av verden, og burde fått en sentral plass i regjeringens plattform.

Selv om det er viet plass til noen setninger om forskning som viktig for klima og omstilling, er ikke dette fulgt opp med noen konkrete punkter som tydeliggjør satsning på området. Og som vi alle vet: ‘it’s all about the money.’ Uten konkretisering etterfulgt av penger, så blir det bare honnørord.

For USN og kanskje særlig campus Drammen kan dette være grunn til bekymring.

Til tross for at regjeringen nevner skroting av ABE-reformen og en kompensasjon for flercampus-institusjoner, så vitner et økt fokus på distriktene også innen høyere utdanning om at det ikke er her satsningen vil være størst. Akademiet for yngre forskere har også uttalt seg om bekymringen ved å knytte for mye desentralisering som virkemiddel til høyere utdanning og forskning.

Her peker Akademiet på tilsvarende utvikling i Danmark hvor blant annet de store byene har fått kuttet sine studieplasser med opp mot 10 prosent.

Når Senterpartiet så sier de vil lære av danskenes distriktspolitikk og den nye ministeren for nettopp høyere utdanning og forskning sitter i førersetet, er det grunn til at campus som ligger i sentrale byer, og kanskje særlig på sentrale Østlandet bør være oppmerksomme på hva som skjer innenfor sektoren i framtiden.

Drammen er ikke tjent med kutt i antall studieplasser og redusert satsning på kunnskapsutvikling og forskning.

Selv om det kan trekkes fram positive sider også innen høyere utdanning og forskning, som å bedre kjønnsbalanse og stramme inn regelverket for bruk av midlertidige stillinger, hvor sektoren må sies å utgjøre en versting i klassen, så er dette prinsipper som antagelig ville tvunget seg fram uansett.

Hurdalsplattformen bærer først og fremst preg av lite vyer og ingen retning for sektoren, hvor høyere utdanning og forskning mer ansees som distriktspolitikk enn en sektor som skal bidra til økt kunnskap og kompetanse for å løse nasjonale og globale utfordringer for framtiden.

LES OGSÅ:

Les også

Ikke akkurat byenes tur