Annethvert år kårer Syklistenes Landsforening «Norges beste sykkelby». Vinneren offentliggjøres på Den nasjonale sykkelkonferansen på Hamar 12.-13. september. Det er alltid spennende å følge med på hvilken plassering Drammen får. Så langt har det vært noe skuffende. I 2016 var Drammen på en 14. plass, men falt til en 17. plass i 2018.

Det vedtatte målet i Drammen er at åtte prosent av alle reiser skal skje på sykkel. Tilsvarende for sentrumsnære områder er 20 prosent. Men, fortsatt er det få som velger å reise grønt og kun rundt fire prosent av alle dagens reiser skjer på sykkel. I tillegg skal Drammen bli Norges beste sykkelby. Og alt dette innen 2031.

Derfor er årets kåring ekstra interessant. Det store spørsmålet er om vi har klart å krype oppover listen i år og bevege oss nærmere målet?

Uansett kan det være lurt å se til Paris.

LES OGSÅ:

Paris har gjennomgått en sykkelrevolusjon. For fem år siden presenterte borgermester Anne Hidalgo og byråd for transport og byrom, Christophe Najdovski, en svært ambisiøs mobilitetspolitikk med mål om å skape en by tilpasset mennesker og ikke biler. Det har de klart. Antallet syklister har økt med 80 prosent og antall kilometer med sykkelvei har økt med 40 prosent. Store hovedgater i Paris har nå flere sykler enn biler.

De trodde ikke at værforhold, kulturelle eller geografiske forhold var årsaken til sykkelandelen. Den riktige infrastrukturen var derimot helt avgjørende. Sykkelveiene må holde høy kvalitet og være fysisk adskilt fra den motoriserte ferdselen. Veimerking gir ikke den samme sikkerheten, forteller Najdovski i et intervju med Syklistenes Landsforening.

Som i store deler av verden er økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport også sentrale virkemidler i den norske klima- og helsepolitikken. Likevel ligger vi langt bak skjema. Potensialet for økt sykling er enormt. Over halvparten av alle reiser i 2020 var under fem kilometer, og sju av ti reiser var under ti kilometer. Til tross for dette var sykkelandelen nasjonalt og i Drammen på kun rundt fire prosent. Dersom Drammen skal bli Norges beste sykkelby med 20 prosent sykkelandel i sentrumsnære områder i løpet av en ti-årsperiode, må det settes et mye større fokus på tiltak. Og det må skje i et raskere tempo. Vi tillater oss å komme med noen forslag.

For det første bør vegtrafikkloven tilpasses og revideres til dagens trafikksituasjon. Samtidig må det settes fokus på forutsigbare og trygge forhold for myke trafikanter, noe som også omfatter tydelig skilting. Vi mener det også må etableres krav og minimumsløsninger for sykkelparkering rundt offentlige arenaer og trafikkerte knutepunkter i spesielt sentrum av Drammen og de andre tettstedene i kommunen.

LES OGSÅ:

Et svært viktig tiltak for å få innbyggerne i Norge og Drammen til å velge grønne transportalternativer er å etablere ordninger og insentiver som bidrar til at det blir attraktivt å sykle. Dette kan for eksempel være kilometergodtgjørelse, momsfritak på sykler og sykkelreparasjon og en bompengebonus, der man som syklist får bonus i rushtid. Vi mener samtidig at næringslivet i større grad bør koples på for å motivere ansatte til å velge aktive reiser til og fra jobb.

Sist, men ikke minst, mener vi at kommunen må utnytte mulighetene i de største infrastrukturtiltakene som bygges nå. Sykehuset i Drammen og Fjordbyen i Lier er gode eksempler på nye prosjekter, der man i tillegg til selve utbyggingen kan gjøre områdene rundt både trygge og effektive for mikromobilitet og kollektivt.

Det de har fått til i Paris viser hvor langt etter vi ligger i Norge. På få år har en av verdens største byer blitt en hyggeligere, stillere og ikke minst mer tilgjengelig by. I Norge og Drammen er det mange planer for sykling, men nå er det på tide å fokusere på tiltak.

Vi håper at både politikere og ansatte i kommuner og fylker vil delta aktivt i diskusjonen og planleggingen fremover, slik at vi kan få på plass tiltak, som bidrar til flere aktive reiser. Skal vi bli flere syklister må det være bedre tilrettelagt, mer effektivt og tryggere å sykle og det må være reelle insentiver som motiverer flere til å reise aktivt. Det handler både om sykkelinfrastruktur og sykkelkultur.

Så om Paris kan, kanskje vi i Drammen også kan?

LES OGSÅ: