Sykehjemsavsløringene til NRK (Brennpunkt) om forholdene i eldreomsorgen har skapt sjokk og vantro, og mange krever svar på hvordan det kunne skje. Politikeres første reaksjon på slike saker er vanligvis å kreve enda mer måling og rapportering av tjenestene for å finne feilen. Denne gangen vil jeg gjøre noe så utradisjonelt som å anbefale det stikk motsatte.

De fleste som jobber i omsorgsyrker har til felles at de, nettopp, liker å gi omsorg. Mangel på medmenneskelighet eller yrkesstolthet er ikke grunnen til at slike tragedier inntreffer.

Årsaksbildet er sammensatt. Mest av alt tror jeg det skyldes et system som krever at flinke folk bruker mer tid på å loggføre atferden til gamle fru Hansen enn å være ordentlig til stede med henne.

Et system som har vært kronisk underfinansiert i årevis, hvor vi politikere framfor å tilføre mer penger i stedet har prøvd å skvise enda mer ut av sitronen ved å kreve effektivisering og innsparing. Men – det går en grense for hvor fort det går an å løpe, og hvor gøy det er å bli fortalt at man løper for sakte.

Et utall varianter av måling, rapportering, resultatstyring og nøkkeltallsbaserte indikatorer har vært prøvd siden den såkalte New Public Management snek seg inn i offentlig sektor på 90-tallet. Mitt inntrykk er ikke at det er veldig mange ansatte, brukere eller pårørende som mener at tjenestene har blitt bedre av at offentlig sektor begynte å jobbe på denne måten.

Les også:

Det er igjen ett tiltak på listen som vi ennå ikke har prøvd ut. Det er å gi de ansatte reell tillit. Tillit til at de beste løsningene skapes av dem som jobber nærmest menneskene som de skal hjelpe med å leve gode liv i kommunen vår.

Jeg tror at en person med spesialisert utdanning i sitt fag, lang erfaring og velutviklet fingerspissfølelse er den som er best egnet til å avgjøre hva slags tilbud fru Hansen trenger. Blant annet fordi han eller hun er den som snakker med fru Hansen hver dag.

Denne tilliten velger vi dessverre ikke å gi mange av våre ansatte i dag.

I utkastet til nytt program for Drammen Venstre, som ble sendt på høring til medlemmene i forrige uke, foreslår vi i programkomiteen en liten revolusjon i vår kommuneorganisasjonen. Vi sier at vi vil ha en fryktløs, enhetlig og tillitsbasert organisasjon.

I «fryktløs» legger vi at ansatte skal ha rom for å gjøre feil og ytre sine meninger uten at de skal være redd for represalier. Det er kun i slike omgivelser innovasjon kan foregå. Arbeidet med dette startet vi i 2021, da vi vedtok en ny ytringskultur for alle ansatte og låste bort munnkurven som mange har beskrevet fra tidligere tider, en gang for alle.

Les også:

Med «enhetlig» mener vi en organisasjon hvor alle som har med en tjeneste å gjøre jobber mest mulig sammen på tvers av disipliner, og hvor enheter ikke er delt opp og fragmentert mer enn nødvendig. Én tjeneste, én organisasjon. Det innebærer at vi vil vurdere om dagens bestiller-utøver-modell er den beste, og om dagens KFer (kommunale foretak) bør tas tilbake inn i basisorganisasjonen.

Og «tillitsbasert» betyr altså at det er sykepleieren med ansvar for fru Hansen som gis ansvaret for å skape de beste løsningene for fru Hansen, og at den ansattes ledere bygger sine strategier på disse gode løsningene, ikke top-down-styring av hva de mener er best.

Å hindre og forebygge tragedier som NRK har dokumentert handler selvsagt om mer enn kultur og tillit.

Vi har en stor, strukturell kabal å løse med å skaffe nok sykehjemsplasser for årene fremover, samtidig som vi legger mest mulig til rette for at folk kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig eller omsorgsbolig. Her har vi i Venstre en klar strategi på å utvide sykehjemmene vi allerede har mest mulig, før vi bygger noe nytt og stort.

Her kan du lese flere kronikker og debattinnlegg

Vi er også ærlige i vårt programforslag på at vi er forberedt på å prioritere mer penger til programområdene som har med eldreomsorg og helse å gjøre, dersom det ikke er mer effektivisering igjen å hente på driften. Er det ikke mulig å oppnå balanse på budsjettet uten å gå vesentlig på kompromiss med kvalitet, så bør det ikke presses ytterligere.

Da må vi heller omprioritere fra andre områder.

Men alt dette må starte med tillitsreform. Vi i Venstre er klare til å lede dette arbeidet i en ny og tillitsbasert kommune, dersom du gir oss tilliten til å lede ved valget i september. Fram til da skal vi stå på vårt beste i de sakene som er igjen å behandle fram til høsten.

Andre saker fra Drammens Tidende: