Som helårssyklist og sterk tilhenger av at det legges til rette for god infrastruktur for mer sykling, er jeg den første til å juble over Drammen kommunes ambisjoner på området. Både for folkehelsen, klima og for god mobilitet i en voksende by er det viktig at flere har muligheten til å komme seg til og fra aktiviteter uten privatbil.

Like før jul sendte Drammen kommune ut høringsforslag med nye krav til blant annet sykkelparkeringer i næringsbygg. Ambisjonen om at minst 20 prosent skal sykle til jobb i 2031 står fast. Så langt alt bra, men når jeg leser de nye kravene som skal oppfylles i enkeltbygg sporer det fullstendig av. Kravene som skal oppfylles betyr i praksis at næringsbygg skal legge til rette for mellom 80–100 prosent dekning for syklende. Satt på spissen betyr det at kun en brøkdel skal gå, kjøre kollektivt eller ta privatbilen. Dette kan ikke være meningen.

La meg underbygge med følgende eksempel:
I sentrum av Drammen foreslås det tre sykkelparkeringer per 100 kvadrat kontorareal.
For bygget jeg arbeider i på Strømsø, Strømsø Torg 4, vil kravet innebære 220 sykkelparkeringsplasser.
Bygget har i dag 167 sykkelparkeringsplasser etter gjeldende krav.
Det arbeider om lag 240 mennesker i bygget.
Sett opp mot kommunens sykkelmålsetting trenger imidlertid bygget i underkant av 50 plasser.

Det gir ingen mening at vi skal bygge over fire ganger så mange sykkelparkeringsplasser enn det som er kommunens egen ambisjon, særlig ikke når det går utover effektiv ressursutnyttelse rundt knutepunktene som har en høy verdi.

Les også:

Jeg arbeider i et selskap som heter Strømsø United, og vi arbeider for tiden med planer for det som kan bli 45.000 kvadratmeter nye og rehabiliterte kontor- og boligarealer på Strømsø. Legger man høringsforslaget til grunn skal det da etableres 1.350 sykkelparkeringsplasser som hver beslaglegger fire kvadratmeter. Det betyr at sykkelparkering i disse byggene vil oppta minst 5.400 kvadratmeter. For å sette det i kontekst tilsvarer arealet i underkant av en fotballbane, eller nesten halve arealet til Drammen Business Center (DBC).

For å legge til rette for syklister og myke trafikanter må vi være fleksible og dele på kapasiteten, og vi må ta hensyn til den teknologiske utviklingen hvor flere benytter seg av mikromobilitet i form av elektriske sparkesykler. Parkeringsplassene som foreslås vil, i tillegg til å ta en stor del av kapasiteten rundt knutepunktene, være private og eksklusive for de som har tilgang til byggene.

Les også:

Jeg mener at dagens gjeldende krav til sykkelparkering som ligger 30 prosent under det foreslåtte er i overkant ambisiøst, og langt over kommunens egen ambisjon. Hva med å tenke litt nytt, og tenke samarbeid?

Det er mye som kan gjøres for å få flere syklister, blant annet å sikre og trygge sykkelveier hele året. Her er det et langt stykke å gå, men det arbeides det med.

Et annet forslag kan være å etablere samme ordning som Drammen kommune har praktisert når det gjelder bilparkeringsplasser. Utbyggere som ikke oppfyller kommunens krav til biloppstillingsplasser har hatt muligheten til å kjøpe seg fri. Etablerer man samme ordning for sykkelplasser mot at frikjøpbeløpet øremerkes til offentlig tilgjengelige sykkelparkeringer i området, oppnår man både kapasitet og kvalitet for flere.

Ytterligere en tilnærming kan være å koble sykkelkravet til antallet mennesker som oppholder seg i et bygg slik som kommunen foreslår for blant annet skoler.

Les flere kronikker og debattinnlegg HER

Uansett løsning må kvalifiseringskravet være at det bygges kapasitet som er på linje med kommunens ambisjoner på lang og kort sikt, og at vi benytter arealer og ressurser optimalt for samfunnet. Mer fokus på kvalitet enn kvantitet vil øke andelen syklende. Det betyr at det må etableres muligheter for sikker og trygg døgnparkering, heldagsparkering, besøksparkering og korttidsparkering av sykler. Dette er jeg overbevist om at vi best oppnår gjennom samarbeid mellom kommunen og private utbyggere.

Vi er klare til å bidra.