Foreningen For Nedre Eiker ved leder Tor Horgen Ellingsen jobber utrettelig for en folkeavstemning i Nedre Eiker, der målet er å oppløse kommunen Drammen og skille ut Nedre Eiker som en egen kommune.

Spørsmålet blir hva en folkeavstemning skal brukes til, hvorvidt man kan legge en folkeavstemning til grunn for en folkemening.

LES OGSÅ

Les også

Har noen tenkt på hva en kommuneoppløsning vil koste?

Dette betimelige spørsmålet stilles på nettstedet forskning.no, som referer følgende svar fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Institutt: «Det bør vi finne et bedre svar på etter over 200 avstemninger om kommunesammenslåinger»

Her er noen av forskerens funn:

  • Folkeavstemninger om kommunesammenslåing er først og fremst neifolks redskap for å få det som de vil.
  • Selv når valgdeltakelsen i folkeavstemningen var svært lav eller resultatet ble nesten jevnt, var det knapt noen lokalpolitikere som ga uttrykk for at det var mulig å gå imot resultatet selv om folk vil at lokalpolitikerne skal ta ansvar.
  • Et klart flertall av innbyggerne i norske kommuner (73 %) er verken sterke tilhengere eller sterke motstandere av at kommunen de bor i slår seg sammen med en eller flere nabokommuner.
  • Velgerne må ha rimelige forutsetninger for å sette seg inn i hva saken dreier seg om, hvilke alternativer som foreligger og hvilke konsekvenser det vil ha å stemme på et gitt alternativ. Dette er helt grunnleggende demokratiske hensyn det syndes imot.
  • I folkeavstemninger kan man ende opp med å få et resultat som gir et skeivt bilde av hva innbyggerne står for, for eksempel dersom det mobiliseres mye fra den ene sida i forkant, og om det er lav valgdeltakelse. (Kilde: Telemarksforskning)

Andel som unnlot å stemme om sammenslåing i Nedre Eiker (2016) er: 69,9 %, i Hurum 63,3 % (2016) og om oppløsning av Innland fylke 53,3 % (2022).

Når flertallet ikke avgir stemme, kan verken for- eller mot-alternativene vise til flertall for sitt standpunkt i velgerbefolkningen.

Flere debattinnlegg og kronikker

De som krever sin rett til å avvise kommunesammenslåing fordi 16,8 % stemte nei, (69,9 % avsto fra å stemme og 13,5 % stemte ja) slik tallenes tale var i Nedre Eiker, bidrar til demokratiforvitring i tråd med hovedkonklusjon fra makt- og demokratiutredningen: At det representative folkestyret er svekket i alle ledd. (Østerud-utvalget 2003).

Noen aksepterer kun tolkninger av et utvalg av fakta som understøtter eget synspunkt. Vi andre legger tilgjengelige fakta til grunn.

Nyheter fra Drammens Tidende