Drammen sjukehus blir mye dyrere enn planlagt. Hvor mange milliarder veit vi ikke før alt arbeid er utført innen 2025.

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst, som er byggherre og ansvarlig for prosjektet, ønsker ikke å stille til intervju om sjukehuskostnadene. Dette viser alvoret i saken.

Det bygges et flott moderne, men trangt nytt sjukehus. Sjukehuset skal erstatte Drammen og Blakstad. Det blir integrerte lokaler for somatikk, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nye Drammen sjukehus skal være lokalsjukehus for kommunene Drammen, Lier og tidligere Røyken, Hurum og Sande kommuner. Sjukehuset skal ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken helseforetak, altså Buskerud samt Asker og Bærum kommuner. Sjukehuset blir trangt blant annet fordi beleggsprosenten for somatiske senger er for høy.

Sjukehuset på Brakerøya er et byutviklingsprosjekt. Derfor ble Brakerøya valgt. Dette på tross av at alle visste at byggegrunnen er ustabil, det er om lag 80 meter ned til skrånende fjell og området var svært utsatt ved flom, springflo og klimaendringer. I byggeforskriften TEK-10 regnes sjukehus i høyeste kravkategori med hensyn på beredskap og sikkerhet.

Per Olaf Lundteigen

  • Senterpartiet
  • Fra Øvre Eiker
  • Født i 1953
  • 20 års ansiennitet på Stortinget
  • Medlem av arbeids- og sosialkomiteen

Det var oppsiktsvekkende at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags og energidirektorat aksepterte sjukehustomta. Multiconsults arbeid var ikke minst medvirkende til disse myndigheters konklusjoner. I et møte med Multiconsult 26. februar 2016 erfarte Buskerud Senterparti at selskapet var presise på at det ikke kunne bli juridisk grunnlag for senere økonomisk søksmål dersom tilrådningene om bygging på tomta var basert på sviktende grunnlag.

Ved det sjukehuset som nå reiser seg har byggherre Helse Sør-Øst brukt prosjekteringsfirmaet Rambøll og rådgivningsfirmaet Norconsult for byggegrunn/fundamentering. Det ble ikke et godt resultat. Konsekvensene ble store kostnadsoverskridelser og utsettelser i tid ved pæling på tomta.

LES OGSÅ:

Sykehustomta: – Uansvarlig å ikke avklare prisen på forhånd

Dette er en av flere årsaker til de store kostnadsoverskridelsene.Atkomsten til sjukehuset med veier for bil, gange og sykkel er en annen. Tomtekjøpet blir en tredje. Prisstigningen og krigen i Ukraina skaper også store økonomiske problemer.

Det økonomiske fastpunktet er at Stortinget 21. juni 2017 bevilget 70 millioner i lån og en samlet låneramme på 8,46 milliarder (2017-kroner, 70 prosent av estimert kostnadsramme). Dette skjedde i revidert nasjonalbudsjett. En slik hastebehandling i revidert nasjonalbudsjett er helt ekstraordinær. Her var det sterke politiske krefter – ikke minst fra Høyre – som ønsket å komme i gang uten nærmere avklaringer.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV. Torsdag 1. desember er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

I presentasjon fra Vestre Viken 28.9.21 heter det: «De kommende årene vil Brakerøya være et av landets største byggeområder når en helt ny bydel vokser fram.» I forslaget til detaljregulering med konsekvensutredning – høringsutkast av mars 2019 fra Helse Sør-Øst og Multiconsult heter det blant annet: «Fjordbyen er tenkt som et framtidig byutviklingsområde med opp til 10.000 boliger og 11.000 arbeidsplasser.» «Planleggingen skal sikre transportløsninger for hele området, med tilknytninger til øvrige bystruktur og transportnett.»

Vi forstår at tilrettelegging av en slik stor byutvikling koster mye i grunnlagsinvesteringer. Bare de som har ansvaret for prosjektets framdrift daglig – fra planforutsetninger til fullføring – har mulighet til å få reell oversikt over de byutviklingskostnadene som belastes sjukehusets regnskap.

Det vil måtte komme mer informasjon om kostnadsoverskridelsene. Tallene blir sikkert presentert på ulike måter med ulike forutsetninger. Det som imidlertid står fast er stortingets lånevedtak av 21. juni 2017. Husk det var et lånevedtak, ikke en bevilgning, slik det er med statlige eide bygg eller stamveier. Et lån skal tilbakebetales også med kostnadsoverskridelsene av Vestre Viken.

Dette kan umulig de travle pådriverne bak prosjektet ha tatt innover seg. For når tilbakebetalingsforpliktelsene for Vestre Viken øker samtidig som innkjøringsomkostningene etter fullføringen i 2025 blir store, vil resterende driftsbudsjett komme i økonomisk skvis. Dette gir problemer for pasienter/ansatte samt for investering/vedlikehold i bygg og utstyr i de øvrige sjukehus i Vestre Viken.

LES flere innlegg fra Buskerudbenken her

Noen har kanskje trudd at en kan gjøre med kostnadsoverskridelser på sjukehus slik som det ble gjort med økte husleiekostnader for Universitetet i Sørøst-Norges bruk av Papirbredden i Drammen eller Krona på Kongsberg. Altså sende den økte regninga til departementet.

Kostnadsoverskridelsene for dette sjukehuset er så store og alvorlige at det må føre til en debatt om hvordan sykehusprosjekt skal finansieres. Finansdepartementet må nå ta helhetsansvaret. Derfor må finansieringa endres fra at Stortinget gir lånevedtak til at Stortinget bevilger ei kostnadsramme.

Kostnadsoverskridelsene på Drammen sjukehus må bæres av byggherren Helse Sør-Øst RHF. De har enorme faglige og økonomiske ressurser. De har en tidligere sentralbanksjef som styreleder. De må ha visst hva de har tatt av risiko. Dette er også et byutviklingsprosjekt hvor kostnadsoverskridelsene ikke kan sendes til uskyldige.

LES OGSÅ: