Mange har spurt hvordan året 2020 så ut hos ombudet.

De fleste ser for seg at vi fikk inn mange henvendelser etter hvert som sykehusene avlyste operasjoner, besøksforbud ble innført og pasientrettigheter falt bort. Og – vi forberedte oss på en storm av henvendelser. Imidlertid skjedde det motsatte. I ukene etter nedstengningen fikk vi lite henvendelser. Det var en tid hvor befolkningen var opptatt av å applaudere helsevesenet, og da ble det kanskje ikke så lett å klage.

Vi fikk 97 henvendelser som direkte kan knyttes opp mot covid-19 i 2020. I hovedsak dreier det seg om besøksrestriksjoner og pasienter som fikk behandling eller utredning utsatt i spesialisthelsetjenesten. Våren 2020 fikk vi henvendelser knyttet til smittevern der man var kritiske til at ansatte i hjemmetjenesten og i sykehjem ikke benyttet munnbind.

Har du spørsmål til pasientombudet?

Pasient- og brukerombudet mener det er viktig at du vet hvilke rettigheter du har som pasient eller bruker. Kunnskap gjør det lettere for deg å kontakte hjelpeapparatet og vite hva du har rett til eller hva du kan be om når ting er uklart eller vanskelig. Vi vil derfor svare på spørsmål og problemstillinger som gjelder helse- og omsorgstjenestene her i avisen. Har du spørsmål? Send dem til oss på e-post: buskerud@pasientogbrukerombudet.no eller i brev.  Mer generell informasjon finner du på www.pasientogbrukerombudet.no

Vi mottok også henvendelser fra pasienter i psykisk helsevern som fikk utsatt eller avsluttet behandlingen tidligere enn planlagt. Noen ble utskrevet til hjemmet med videre oppfølgning i kommunen, – samtidig som mange kommunale tilbud ble stengt ned. Enkelte pårørende ble dermed sittende igjen med ansvaret for alvorlig syke pasienter. Mange fikk omgjort døgnbehandling til digital oppfølging, noe som ikke var tilstrekkelig eller fungerte like godt for alle.

Flere rehabiliteringsinstitusjoner stengte eller reduserte sine tilbud, og fysioterapeuter måtte stenge. For mange er dette helt nødvendige tilbud for tilfriskning eller forebygging av funksjonsfall.

Pasienter i sykehus og beboere på sykehjem har rett til å motta besøk. I forbindelse med covid-19 ble det innført strenge restriksjoner på dette, og ved noen sykehjem ble det innført totalt forbud mot besøk. Dette var selvsagt et stort tap for pasientene, men også en stor belastning for de pårørende som ble bekymret for om beboer fikk tilstrekkelig pleie og omsorg når de selv ikke kunne være til stede og følge opp dette.

Aktiviteter falt bort, de ansatte har lite tid til å gå tur med beboerne og de pårørende fikk ikke lov. Ved mange sykehjem var man kreative og sørget for digitale møter, vinking fra altaner og vinduer og møter utendørs, men det var nok mange som kjente på stor ensomhet i denne perioden. Særlig krevende var det for de med kognitiv svikt som vanskelig kunne forstå hvorfor de ikke lenger fikk besøk. Enkelte opplevde samme type restriksjoner i omsorgsboliger. Omsorgsbolig regnes som privat bolig, og besøk kan ikke begrenses på samme måte som i sykehjem.

Situasjonen i helsevesenet gjorde at vi i større grad forsøkte å løse saker på telefon i stedet for skriftlig brev og klage. Dette ble gjort for å løse sakene så smidig og enkelt som mulig, men også med mål om ikke å bidra til ytterligere arbeidsbelastning i et allerede hardt prøvet helsevesen. Ombudet opplevde et godt samarbeid med Vestre Viken HF når vi tok kontakt.

Året 2020 var også preget av økende bekymring knyttet til praksis og holdning ved enkelte kommunale tildelingskontor/vedtakskontor. Noen forteller at de blir møtt på en dårlig måte og med en liten vilje til å hjelpe. Videre ser vi en detaljstyring i vedtak som kan føre til at det faglige skjønnet hos den som utfører pleie og stell settes til side.

Vi blir bekymret når pasienter og pårørende tar kontakt med oss etter oppfordring fra andre kommunale tjenester, f. eks hjemmetjenesten som mener pasient ikke får forsvarlig tjeneste. At ansatte som er nærmest pasienten og kjenner pasienten godt ikke blir hørt i egen kommune er et signal som må tas på alvor.

Hvis du ønsker å lese mer om året 2020 hos ombudet finner du årsmeldingen på vår hjemmeside – pasientogbrukerombudet.no.

Dette svarte pasientombudet:

Les også

Kan jeg velge hvilken type vaksine jeg skal ta?

Les også

Jeg fikk avslag om mer hjelp, men helseutfordringene mine blir stadig verre. Hva gjør jeg?

Les også

Hva risikerer jeg som pasient dersom jeg klager?

Les også

Litt for ofte tar kommunen betalt for ytelser de ikke skal kreve betaling for

Les også

Pasientombudet svarer: Hvorfor opplever jeg lang telefonkø og må betale fakturagebyr hos fastlegen?

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Les også

Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Les også

Må datteren min gå til grunne?