Rødt gjentar sitt nei til bompenger i Drammens Tidende. Partiet mener at staten må finansiere nye prosjekter,fordi flate avgifter som bompenger slår skeivt ut sosialt.

Miljøpartiet De Grønne er enig i at vi må ta hensyn til de som sliter økonomisk. Dyrtid med økte priser på blant annet dagligvarer, strøm og økt rente har gjort det vanskelig for mange å få endene til å møtes. Derfor har vi blant annet foreslått å øke barnetrygden og bostøtten, dele ut en strømbonus til alle og innføre et nasjonalt reisekort for 499 kroner.

Løsningen er imidlertid ikke å undergrave virkemidlene som er nødvendig for å nå målene i klima- og miljøpolitikken. I Drammen er veitrafikken den største utslippskilden for kommunen.. Skal vi få ned utslippene, må bilparken elektrifiseres og kollektivtrafikken bli billigere og gå oftere - men det er ikke nok. Det må også bli mindre attraktivt å velge bilen fremfor andre alternativ.

Rødt peker på at man med Drammens eget forslag til byvekstavtale vil oppnå nullvekstmålet uten bruk av bompenger. Utfordringen er at beregningene er usikre, fordi man forutsetter at flere vil fortsette å benytte seg av hjemmekontor. Drammen vil få mange nye innbyggere i årene som kommer, og legger vi ikke til rette for at flere lar bilen stå vil bilkøene i rushtida bare vokse seg lenger.

Selv om utredningen skulle holde vann, burde trafikken reduseres, ikke bare gå i null. I Rødts klimaplan som ble lansert i fjor, foreslås det å innføre et reduksjonsmål for byene. Rødt har også åpnet for å bruke bompenger for å regulere trafikken i de store byene, for eksempel gjennom en rushtidsavgift.

Spørsmål 1) Hvordan ser Rødt for seg at trafikken i Drammen skal reduseres uten å ta i bruk dette verktøyet? Eller gjelder ikke reduksjonsmålet for Drammen?

Det er greit nok at Rødt forutsetter at staten bør betale for gildet når det skal bygges ut nye prosjekter. Men ingenting tyder på at regjeringen ønsker å la Drammen som den eneste av de større byene få en avtale uten bompenger.

Spørsmål 2) Hva er da Rødts plan for å få finansiert et bedre kollektivtilbud?

Vi nyter i dag godt av belønningsmidler som holder bussprisene nede, men hva gjør vi når disse tar slutt? Fravær av en byvekstavtale vil føre til at prisene skrus opp og rutetilbudet kuttes. Vi får heller ikke gjennomført sykkelplanen som krever store investeringer for å gjøre det tryggere å sykle i byen.

MDG mener vi ikke kan sitte stille å se på at pengene som skulle gå til kollektiv og sykkel går fløyten, mens andre byregioner kommer foran oss i køen.

Et annet aspekt er at det ikke ligger inne noen veiprosjekter i pakken. MDG var positiv til å nedskalere byvekstavtalen, men også vi mener vi trenger noen av prosjektene. Uten Konnerud-nedføring og ny tilfartsvei vil vi ikke få den byutviklingen på Konnerud og Gulskogen vi trenger, og Nybyen vil drukne i eksos og køer.

Spørsmål 3) Hvordan ser Rødt for seg at disse veiene skal finansieres uten bompenger og bidrag fra staten?


Nyheter fra Drammens Tidende