SPØRSMÅL: «Jeg har en skade som gjør at det er vanskelig for meg å gå, det ene beinet svikter under meg og jeg er redd for å falle. I tillegg har jeg store smerter og problemer med å bøye kne og hofte. Noen perioder er verre enn andre, og jeg har derfor hatt stort utbytte av regelmessige opphold ved Beitostølen helsesportsenter. Fastlegen henviser meg dit ved behov, men den siste gangen fikk jeg avslag. De mener jeg ikke har nytte av oppholdet fordi helsetilstanden min er varig. Dette må være feil?»

SVAR: Spørsmålet ditt er aktuelt for mange pasienter, og illustrerer at det har vært en endring i denne typen helsehjelp, som dessverre ikke er godt nok forklart til fastleger og pasienter som er berørt. Det er helt riktig at fastlegene før sendte søknader direkte til rehabiliteringsinstitusjonene, og de fleste ble innvilget. Mange hadde stort utbytte av oppholdene. De fikk et pusterom i hverdagen, trening med veiledning, opplæring og ikke minst samvær med andre pasienter i samme situasjon. Dette ga bedre livskvalitet og bedre fungering i hverdagen fram til neste opphold.

Helsemyndighetene så etter hvert at denne ordningen var kostnadskrevende, og det var urimelig store variasjoner i tilbudene rundt i landet. Noen pasienter fikk oftere og lengre opphold, mens andre nesten aldri fikk tilbud selv med samme type sykdom eller skade. Det ble derfor satt i gang et ryddearbeid som har resultert i at enkelte av rehabiliteringsinstitusjonene nå har blitt en del av spesialisthelsetjenesten. Samtidig er nåløyet for å få innvilget oppholdene på disse institusjonene blitt mye trangere.

De pasientene som får rett til rehabiliteringsopphold ved en spesialistinstitusjon (for eksempel ved Vikersund Bad, Glittre klinikken, eller Beitostølen helsesportsenter) er de som trenger utredning av sin helsetilstand, eller som har en «vesentlig forverring eller nyoppstått funksjonssvikt». Det kan være tilfelle etter store operasjoner, hjerneslag, kreft eller ulykker med stort skadeomfang og stort behov for opptrening med særlig kompetent helsepersonell.

Les også

Kan jeg bestemme hvilket sykehus som skal behandle meg?

Fastlegene kan fortsatt sende henvisninger til opphold ved private rehabiliteringsinstitusjoner, men henvisningene må da sendes til: Regional koordinerende enhet.

Denne enheten vil vurdere om de strenge kriteriene er oppfylt, før de innvilger opphold. Fastlegen din må være tydelig i beskrivelsen av din helsetilstand, og henvisningen må være knyttet opp til de kravene som stilles for å få rehabilitering på spesialistnivå. Be gjerne fastlegen om å få en kopi av henvisningen.

De pasientene som nå ikke kvalifiserer for opphold i spesialisthelsetjenesten, har likevel rett til fysikalsk rehabilitering for å opprettholde sitt funksjonsnivå og hindre forverring, men dette skal for mange nå skje i kommunene. Det vil si av fastlege, fysioterapeut, som gir hverdagsrehabilitering eller opphold i en døgninstitusjon. Kommunene kan også kjøpe plasser ved private rehabiliteringsinstitusjoner dersom de ikke selv har et godt nok tilbud. Dette må avklares i søknad til kommunen, og det skal ikke sendes henvisning via fastlegen.

Les også

Må datteren min gå til grunne?

Dette er et komplisert felt med et komplisert regelverk. Det kan ikke forventes at du som pasient har oversikt over dette, men du har alltid rett til informasjon om de ulike alternativene som kan være aktuelle for deg. Denne informasjonen skal du i første rekke få fra fastlege og fysioterapeut.

Det kan derfor være riktig at du nå har fått avslag på søknad om opphold i spesialisthelsetjenesten, men du bør i stedet søke kommunen om å få den helsehjelpen du trenger. Uansett er det alltid anledning til å klage på avslagene som blir gitt på alle nivåer i helsetjenesten. Bruk klageretten aktivt, og ta gjerne kontakt med vårt kontor ved behov for hjelp i forbindelse med klage eller ved spørsmål om pasientrettigheter – tlf. 32 23 52 00.

Les også

Hva risikerer jeg som pasient dersom jeg klager?