Hensikten med regionreformen var å skape mer slagkraftige utviklingsaktører med større handlingsrom. Men å gjenopprette de gamle fylkeskommunene i Viken er et langt skritt tilbake.

Den gamle fylkesinndelingen i det sentrale østlandsområdet stemmer ganske dårlig med hvordan dagens samfunn fungerer i virkeligheten. En fylkesgrense på Sollihøgda og nye fylkesgrenser på Lierskogen og Lahell vil gjøre Buskerud enda mindre slagkraftig enn før.

Viken fylke, slik det framstår i dag, henger dårlig sammen og mangler en tydelig fellesnevner. Det er de fleste enige om. Men hele området vest for Oslo er et sammenhengende bolig- og arbeidsmarked med omfattende krysspendling og transport på tvers av kommunegrensene. En smartere løsning enn å gjenopprette de gamle fylkesgrensene vil derfor være å dele Viken i to – Vest-Viken og Øst-Viken – på hver sin side av Oslo.

Vest-Viken vil da omfatte tidligere Buskerud fylke samt Asker og Bærum kommuner. Dette er et sammenhengende og vel integrert geografisk område der dagens sømløse kommunegrenser mellom Asker og drammensområdet og mellom Bærum og Hole/Ringerike og vil bli opprettholdt. Her er Vestre Viken helseforetak eksempel på regionalt samarbeid og oppgavedeling innen Vest-Viken som har fungert helt siden 2009.

LES OGSÅ: