Saken om nedleggelsen av sykehjemsplassene på Fredholt og Gulskogen var i ferd med å bære helt galt avsted. Den kunne vært starten på en stor krise og hadde nok sprengkraft i seg til å gjøre neste års valgkamp vanskelig for både Høyre og Ap. I Høyre har noen til og med tatt til orde for å snu og stemme mot kuttene i håp om å vinne noen flere velgere. Slik blir det neppe.

Etter at Statsforvalteren kjente nedleggelsesvedtaket ugyldig, fordi Eldrerådet ikke hadde blitt hørt, har rådmannen og hennes stab endelig gjort det som burde vært gjort for lenge siden. Det måtte altså en strafferunde til før det kom en helhetlig løsning for kommunens omsorgsbygg på bordet, og som det går an for vanlige folk å forstå og akseptere. Kommunestyrets vedtak om å legge byggingen av Krokstad sykehjem på is endret selvsagt premissene, og ga muligheter for å tenke nytt.

Men hvorfor tok ingen – verken i politisk eller administrativ ledelse – initiativ til dette før? Særlig når alle så hvilken retning dette bar. I stedet klamret man seg fast til et hastevedtak som svært få skjønte så mye av, noe som i sin tur har gitt fritt spillerom for følelsesladd retorikk, massiv ryktespredning og økende mistillit til kommunens faktagrunnlag.

Denne saken inneholder i så måte nok læringspunkter til å fylle et helt seminar. Blant annet at man ikke kan ta for gitt at verken folk flest eller folkevalgte har dybdekunnskap om alt som foregår i hver eneste fagsilo i kommunen.

Som Rotarys representant og vara til Eldrerådet Erik Dalheim uttalte i det ekstraordinære møtet denne uken: – Dette har vært en klønete sak. Og det er tydelig at en del av informasjonen som berører saken, burde kommet i en annen rekkefølge. Som tidligere Ap-ordfører og stortingsmann fra Konnerud er han ingen hvem-som-helst i drammenspolitikken. Han blir lyttet til og hadde med seg et forslag til uttalelse som et stort flertall i rådet sluttet seg til.

Eldrerådets anbefaling er å legge ned de 33 sykehjemsplassene på Fredholt og Gulskogen, men under klare forutsetninger om at ingen ansatte skal miste jobben, ingen skal miste sykehjemsplassen og det skal være minst samme antall korttidsplasser og avlastningsplasser for demens som per 1. januar 2022.

Men disse forutsetningene er ikke nok.

Når saken skal opp igjen og endelig avgjøres i kommunestyret, må rådmannen med de nye planene bindes tydelig til masten. For planene er både gode og fornuftige, og de setter nedleggelsen av Fredholt og Gulskogen inn i en større og mer forståelig sammenheng. Både faglig og økonomisk.

Drammen Eiendom har nå kommet opp med det som ser ut som gode løsninger for både ombygging og utvidelse av kommunens eksisterende omsorgsbygg. Målet er å utvikle flere heldøgns omsorgsplasser etter modell av Helleristningen på Åskollen og Bråta i Mjøndalen, som begge er omsorgsboliger «alle» ønsker seg. Både ansatte, pasienter og pårørende. Dette for å møte fremtidens økning i antall eldre og deres omsorgsbehov. Det er ikke slik at disse behovene først og fremst er medisinske, men vil handle mer om å ha noen å snakke med, få i seg nok mat, være aktiv og ha daglig sosial omgang.

I tillegg foreslår rådmannen å skrotede ti år gamle tegningene for Krokstad sykehjem og erstatte dem med et billigere bygg, for eksempel i massivtre, som ikke minst tilfredstiller fremtidens forventninger til eldreomsorgen. Det er litt pussig at det som for noen måneder siden fremstod som nærmest umulig, fordi man hadde kommet så langt i prosjekteringen og ville ta for lang tid å gjøre på nytt, plutselig kan gjøres både kjapt og billig.

Som daglig leder i Drammen Eiendom Gjermund Riise Brekke uttalte i Eldrerådets møte: – Tomten står der og rundkjøringen er på plass. Det er bare å bestemme seg og bygge.

Det blir spennende å se hvordan partiene som har vært motstandere av sykehjemsnedleggelsene, nå stiller seg til saken. Da må de i så fall stille seg så kritiske til faktaene i saken at det går på tilliten til rådmannen løs. Stalltipset er at Høyre og Ap kommer til å holde fast ved sine tidligere standpunkter og danne flertall, nå med en del større tyngde og støtte enn sist.

Noen dyre sykehjemsplasser må vike for å bygge omsorgsboligene alle vil ha.