Hvilken logikk ligger bak et vedtak om å bygge en splitter ny skole samtidig som vi kanskje må legge ned andre?

Da bygging av ungdomsskole på Åskollen ble vedtatt i tidligere Drammen, blei det gjort etter et forslag som kom over bordet i en sak som egentlig handla om utbygging på Marienlyst skole for å løse plassutfordringene der. En av flere uheldige sider ved å vedta en så viktig sak på denne måten, er at det ikke har blitt gjort en skikkelig vurdering av hvilke konsekvenser en ny skole på Åskollen vil ha for de andre ungdomsskolene i omkringliggende kommunedeler når realiteten er at elevgrunnlaget tilsier at denne skolen ikke er nødvendig.

Denne realiteten ble enda tydeligere for oss da hovedutvalget for oppvekst og utdanning sist uke fikk presentert mulige måte å tilpasse skolebudsjettet til et synkende elevtall de nærmeste åra. Når vi veit at det kan bli 500 færre elever i drammensskolen allerede om fem år, er det helt utrolig at majoriteten i kommunestyret fortsatt mener at en splitter ny skole på Åskollen er fornuftig.

Hvilken logikk ligger bak et vedtak om å bygge en ny skole samtidig som vi blir presentert for kuttiltak om å legge ned og slå sammen andre? Innafor budsjettområdet skole skal kommunen de neste åra kutte fem millioner per år. Dette er såkalte demografijusteringer. Budsjettene må med andre ord tilpasses et elevtall som kommer til å synke hvert år i nærmeste framtid.

På spørsmål til økonomiplanen i 2020 fikk vi vite at det frigjøres 370 millioner kroner i perioden 2025 – 2027 om Åskollen ungdomsskole ikke bygges. Hvor mye det kommer til å koste å drive skolen når den er ferdig, er det ennå ingen som veit.

SV er bekymra for hvilke konsekvenser dette får for de andre ungdomsskolene i nærheten. En konsekvens som kommer til å tvinge seg fram for å forsvare en ungdomsskole på Åskollen, er å flytte skolekretsgrensene sånn at elever fra Skoger ikke lenger sogner til Galterud. At elevene på Galterud kommer fra to barneskoler i et spredt område, er viktig for å få et heterogent miljø på skolen.

SV var tidlig ute med å advare mot at en ny skole på Åskollen vil føre til mer segregerte skoler. Viktige samfunnsverdier som demokrati og mangfold er en del av skolens sammensatte mandat. Da kan vi ikke legge opp til at skolene Marienlyst, Galterud og den nye skolen på Åskollen får mindre mangfold enn vi har i dag. Vi må unngå at Drammen kommer i samme situasjon som i Oslo der man lenge har slitt med en høy andel elever med minoritetsbakgrunn i noen bydeler og skoler der nesten alle elvene har norsk bakgrunn i andre bydeler.

I verste fall kan bygging av Åskollen ungdomsskole kombinert med en endring av skolekretsgrensene føre til at Galterud legges ned på grunn av lavt elevtall. Å legge ned en ungdomsskole som gjør mye for lokalmiljøet i et levekårsutsatt område det er satsa masse på, kan ikke kalles noe annet enn elendig politisk styring.

Da vedtaket om å bygge Åskollen ungdomsskole ble gjort, kalte vi det uansvarlig. Det står vi ved. Den gangen fikk vi støtte fra Høyre, men nå ser det ut som om partiet som vanligvis har økonomisk ansvarlighet som sitt politiske mantra, heller ikke tør å stå ved upopulære meninger. Dermed er det nærmest bare SV som fortsatt ser hvor galt dette vedtaket kan bære i vei. SV ønsker en skikkelig vurdering av skolebehov og skolekretsgrenser i hele kommunen. Bare på den måten kan vi unngå at snorklipping på Åskollen fører til kroken på døra et annet sted.