I disse dager er det politisk behandling av kommuneplanens arealdel. Det er en viktig plan fordi det er denne som legger rammene for hvor det kan bygges bolig og næring i Drammen kommune 2022 til 2034. Vi har store arealreserver for bolig i vår kommune. Ifølge administrasjonen i Drammen kommune har vi cirka 18.000 nye boliger liggende i gjeldende kommuneplan.

Vi har gjennomført en siling av nye innspill på bakgrunn av dette. Vi har i denne prosessen vært relativt stramme med nye innspill på bakgrunn av at reservene er store, og at en stor del av det som foreslås ikke ligger der vi har vedtatt at veksten skal komme. Det vil si i sentrale transformasjonsområder som Tangenkaiene, Godsterminalen, Travbanen, Sundland, Gulskogen Nord. Det ligger likevel store reserver i gjeldende planer også til feltutbygginger (småhusbebyggelse). Mellom 3000 og 5000 boliger er det snakk om her.

Selv om det ligger store reserver inne i planene, skjer det ikke nok boligbygging i Drammen. Da vi ble en større kommune, ga dette flere muligheter til å bygge mer variert og ikke bare «sentrumsleiligheter» i Drammen og Mjøndalen, som har vært fokuset i mange år, men også rekkehus, eneboliger og andre boformer.

Vi har litt å jobbe med. På oppdrag fra Norges Boligbyggelag, NBBL, har Samfunnsøkonomisk Analyse lagd en grundig rapport som går gjennom hvor «boligvennlig» en kommune er.

Drammen skårer ikke som vi hadde håpet. Dårligst skårer vi på kriteriet «ferdigstilte boliger delt på boligmasse». Vi er også lave på alder ved førstegangskjøp. Det vil si at de som kjøper sin første bolig i Drammen, er gjennomgående eldre enn i for eksempel Trondheim, som kommer best ut på den statistikken.

Det måles også på tilrettelegging. Det vil si hvordan kommunen behandler utbyggere og privatpersoner som fremmer planforslag og skal bygge. Heller ikke her kommer Drammen så godt ut som vi ønsker. I sum på tilrettelegging er vi nummer 17 av de 20 største kommunene. Når det gjelder en viktig parameter som hvor lang tid kommunen bruker på å behandle et privat planforslag er vi nr 18 av 20.

Det er et gjennomgående problem at det ikke bygges nok i Drammen kommune, og det legges ikke godt nok til rette for boligbygging. Noen av resultatene kan forklares med at vi i Drammen har mange store og komplekse planer som tar lang tid å ferdigstille. Og vi kan få en stor effekt på boligbyggingen hvis eller når markedet responderer på disse prosjektene som nærmer seg byggeklare.

Likevel er det ikke godt nok at vi skårer så svakt i undersøkelsen og at særlig unge mennesker etablerer seg andre steder enn i Drammen. Det betyr at vi må bli enda flinkere til å sette krav til at også de sentrumsnære og store transformasjonsområdene må ha en stor andel boliger for unge og etablerere.

Vi får rett og slett en veldig kjedelig by hvis vi ikke legger til rette for boligbygging for denne gruppa.

Resultatene av undersøkelsen gir oss mye å jobbe med, og jobben har startet. For å oppnå gode resultater må det jobbes på tvers, og vi politikere må gjøre vårt.

Kommuneadministrasjonen er i full gang med sitt prosjekt «servicevennlig kommune» som allerede gir gode resultater, og det er gjennomført et administrativt planforum hvor kommunen inviterer sentrale aktører innen eiendomsutvikling til dialog.

Med ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel og egen temaplan for boligutvikling skal det heller ikke stå på planene. Utfordringen er å følge opp, og den politiske bestillingen er klar: Boligproduksjonen skal opp, og vi skal bygge boliger for alle.

LES OGSÅ: